สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความแตกต่าง TCAS65 VS TCAS66


วันนี้พี่รวบรวมความแตกต่าง TCAS65 VS TCAS66 มาให้น้อง ๆ DEK66 ได้เตรียมตัวกัน

TCAS65
GAT
ส่วนที่ 1 การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
ส่วนที่ 2 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

PAT
PAT 1 คณิตศาสตร์
PAT 2 วิทยาศาสตร์
PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 วิชาชีพครู
PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ภาษาต่างประเทศ

วิชาสามัญ
1. คณิตศาสตร์ 1
2. คณิตศาสตร์ 2
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. ฟิสิกส์
5. เคมี
6. ชีววิทยา
7. ภาษาไทย
8. สังคมศึกษา
9. ภาษาอังกฤษ

TCAS66
TGAT
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ( English Communication )
การคิดอย่างมีเหตุผล ( Critical & Logical Thinking )
สมรรถนะการทํางาน

TPAT
- TPAT1 ( วิชาเฉพาะ กสพท )
- TPAT2 ( ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ )
- TPAT3 ( วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ )
- TPAT4 ( สถาปัตยกรรมศาสตร์ )
- TPAT5 ( ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ )

A-Level
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์1
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์2
3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
4. ฟิสิกส์
5. เคมี
6. ชีววิทยา
7. สังคมศึกษา
8. ภาษาไทย
9. ภาษาอังกฤษ
10. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ