สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวอย่างข้อสอบ TCAS66


วันนี้พี่รวบรวมตัวอย่างข้อสอบจาก TCAS66 มาฝากน้อง ๆ เผื่อน้อง ๆ จะได้เตรียมตัวทันก่อนสอบจิง มีแนวข้อสอบอะไรบ้างมาดูกัน


TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน
1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ
2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
3. การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
4. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ
จำนวนรวม 60 ข้อ
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที
คะแนนเต็ม 100 คะแนนTPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
จำนวนข้อ
TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ
TPAT22 ดนตรี 50 ข้อ
TPAT23 นาฏศิลป 50 ข้อ
รวม 150 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนTPAT4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
- การวัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
- การวัดความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม
- การวัดความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม
- การวัดการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 40 ข้อ
รวม 40 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
- สาระจำนวนและพีชคณิต
- สาระการวัดและเรขาคณิต
- สาระสถิติและความน่าจะเป็น
- สาระแคลคูลัส
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ
อัตนัย ( ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข ) / 25 คะแนน 5 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
- จำนวนและพีชคณิต
- สถิติและความน่าจะเป็น
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน 5 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- วิทยาศาสตร์กายภาพ
- วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก / 83.2 คะแนน 26 ข้อ
เลือกตอบเชิงซ้อน / 16.8 คะแนน 4 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์
- กลศาสตร์
- คลื่นกล และแสง
- ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร
- ฟิสิกส์แผนใหม่
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ
อัตนัย ( ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข ) / 25 คะแนน 5 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 65 Chem วิชาเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
- ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 30 ข้อ
อัตนัย ( ระบายคำตอบที่เป็นค่า / ตัวเลข ) / 25 คะแนน 5 ข้อ
รวม 35 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา
- ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
- โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช
- พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก / 84 คะแนน 35 ข้อ
เลือกตอบเชิงซ้อน / 16 คะแนน 5 ข้อ
รวม 40 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนนA-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ
- ทักษะการฟังและการพูด ( Listening and Speaking Skills ) / 25 คะแนน 20 ข้อ
- ทักษะการอ่าน ( Reading Skill ) / 50 คะแนน 40 ข้อ
- ทักษะการเขียน ( Writing Skill ) / 25 คะแนน 20 ข้อ
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
จำนวนรวม 80 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://blueprint.mytcas.com/