สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 คณะ ความเสี่ยงต่ำ จบมาไม่ตกงาน สำหรับ DEK66


DEK66 บางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปเรียนอะไรดี วันนี้พี่มี 6 คณะ ความเสี่ยงต่ำ จบมาไม่ตกงาน มาแนะนำน้อง ๆ เพื่อน้อง ๆ อาจจะจนสนใจและตัดสินใจง่ายขึ้น


1. สายวิชาชีพเฉพาะทาง
เป็นสายงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน จำนวนคนในสายอาชีพนี้ยังน้อยกว่าความต้องการของตลาด และต้องสอบเอาใบประกอบวิชาชีพด้วยนะ
คณะที่น่าสนใจ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น2. สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีความต้องการของตลาดงานทั่วโลกสูงมาก ยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยิ่งมีคนให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นสายอาชีพที่เรียนยากและเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เรียนจบมามีอาชีพรองรับแน่นอน
คณะที่น่าสนใจ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวช ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ ชีวการแพทย์ ฯ เป็นต้น3. สายเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ในยุคดิจิตอลแบบนี้สายนี้คือไม่ตกงาน เพราะตลาดแรงงานยังขาดแคลนคนสายนี้อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ หรือ UX/UI
คณะที่น่าสนใจ เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น4. สายวิศวกรรม/โลจิสติกส์/โทรคมนาคม
ธุรกิจด้านนี้ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆ ทำให้ความต้องการแรงงานส่วนนี้มีจำนวนมากตามไปด้วย
คณะที่น่าสนใจ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม เป็นต้น5. สายการตลาดและธุรกิจ
การตลาดออนไลน์ช่วงนี้ถือว่าบูมสุด ๆ บริษัทไหนก็ต้องการคนที่รู้เรื่องออนไลน์ งานนี้จะยังคงพุ่งสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ ในอนาคต
คณะที่น่าสนใจ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น6. สายสิ่งแวดล้อม/อุตสาหกรรม
เป็นอีกสายอาชีพที่เสี่ยงตกงานน้อยมาก เพราะคนเริ่มใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้หลายๆ ธุรกิจมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เข้าไปดูแลระหว่างการทำธุรกิจยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คณะที่น่าสนใจ เช่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น