สอบเข้ามหาวิทยาลัย


เช็กด่วนเหลือกี่วันก่อนสอบสอบสนามที่ 1 เตรียมตัวทันไหม

TGAT
เหลือ 80 วัน ก่อนสอบ TGAT
เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. > 90 TGAT ความถนัดทั่วไป

TPAT2-TPAT5
เหลือ 80 วัน ก่อนสอบ TPAT2-TPAT5
เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ 10 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2565


วันเสาร์ที่ 10  ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น. > 30 TPAT3 ความถนัดวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. > 50  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
เวลา 13.00 - 16.00 น. > 20  TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. > 40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์


TPAT1
เหลือ 87 วัน ก่อนสอบ TPAT1
เริ่มสอบวันเสาร์ 17 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30 - 12.30 น. > 10 TPAT วิชาเฉพาะกสพท ( สอบด้วยกระดาษ *จัดสอบโดยกสพท )

A-Level
เหลือ 178 วัน ก่อนสอบ A-Level
เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ 18 มีนาคม - 20 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. > 66 วิชาชีววิทยา
เวลา 11.00 - 12.30 น. > 64 วิชาฟิสิกส์
เวลา 13.30 - 15.00 น. > 81 วิชาภาษาไทย
เวลา 15.30 - 17.00 น. > 70 วิชาสังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. > 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
เวลา 11.00 - 12.30 น. > 82 วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 13.30 - 15.00 น. > 65 วิชาเคมี
.
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
สอบเวลา 08.30 - 10.00 น.  > 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
สอบเวลา 11.00 - 12.30 น.  > วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สอบเวลา 13.30 - 15.00 น.
> 83 ภาษาฝรั่งเศส
> 84 ภาษาเยอรมัน
> 85 ภาษาญี่ปุ่น
> 86 ภาษาเกาหลี
> 87 ภาษาจีน
> 88 ภาษาบาลี
> 89 ภาษาสเปน