สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมค่าใช้จ่าย TCAS66


ใกล้สอบเข้ามาเต็มที DEK66 เตรียมค่าใช้จ่ายกันรึยังเอ่ย ค่าสมัครสอบแต่ละวิชาเท่าไหร่ วันนี้พี่เตรียมมาให้น้อง ๆ แล้วเช็กเลยจ้า

TGAT / TPAT2-TPAT5
TGAT เป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไป
TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตัดส่วนของการวาดรูปออกไป)
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ค่าสมัครสอบ 140 บาท เท่ากันทั้งกระดาษ ( PBT ) และเครื่องคอมพิวเตอร์ ( CBT )

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท.
ค่าสมัครสอบกสพท. 800 บาท

A-LEVEL
66 ชีววิทยา
64 ฟิสิกส์
81 ภาษาไทย
70 สังคมศึกษา
61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ( พื้นฐาน + เพิ่มเติม )
82 ภาษาอังกฤษ
65 เคมี
62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ( พื้นฐาน )
63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
83 ภาษาฝรั่งเศส
84 ภาษาเยอรมัน
85 ภาษาญี่ปุ่น
86 ภาษาเกาหลี
87 ภาษาจีน
88 ภาษาบาลี
89 ภาษาสเปน
ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท รูปแบบการสอบด้วยกระดาษ ( PBT )

ตัวอย่าง
นาย A อยากเข้าคณะแพทย์ 
- สมัครสอบ TPAT1 = 800 บาท 
- สอบ A-LEVEL ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา คณิตศาสตร์  , ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย , สังคมศึกษา 7 วิชา 700 บาท 
- ค่าจัดอันดับรอบ Admission นาย A เลือกจัดอันดับ 3 อันดับ = 250 บาท
รวมค่าสมัครสอบ 1,750