สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​รวมมาให้แล้ว ระเบียบการรับและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 2 Quota สำหรับ TCAS66


น้อง ๆ สามารถเช็กระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกได้ด้วยตัวเอง รอบที่ 2 Quota วันนี้พี่รวมมาให้น้อง ๆ แล้วเช็กเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://admission.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://admission.su.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://tcas.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=2&tsearch=&tfac=&tcur=&grouptype=TCAS

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://admission.kmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
https://admission.ksu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา
http://regservice.buu.ac.th/index.html

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://admission.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
https://www.tuadmissions.in.th/admissions/30

มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp และhttps://regsection.nmu.ac.th/