สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัพเดตมาให้แล้ว ระเบียนการรับและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 2 Quota สำหรับ TCAS66


อัพเดตมาให้แล้ว ระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกได้ด้วยตัวเอง รอบที่ 2 Quota วันนี้พี่รวมมาให้น้อง ๆ แล้วเช็กเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/qualify.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://tcas.cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
https://aic.pnru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
http://regis.skru.ac.th/skru_app

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://admission.ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
https://admissions.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
https://admission.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
http://tcas.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/admission

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
https://www.dpu.ac.th/bachelor_programs.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/study/bachelor

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
https://admission.hu.ac.th/tcas/

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
https://www.western-admission.com/tcas/