สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​เช็กเลย ! รอบ 2 Quota66 มหาวิทยาลัยไหนเปิดรับวันไหนบ้าง ?


วันนี้พี่รวมมาให้แล้ว รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยไหนเปิดรับวันไหนบ้าง ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-16 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/2

มหาวิทยาลัยบรูพา
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=2&tsearch=&tfac=&tcur=&grouptype=TCAS

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

มหาวิทยาลัยพะเยา 
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/Dlqrw

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันที่ 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.msu.ac.th/msu66_quota/log-in.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รอบ Quota
เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 30 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/a0ysb5fc.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบ Quota 2/1
เปิดรับสมัคร : วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.ubru.ac.th/