สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมคณะยอดฮิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566


น้อง ๆ คนไหนอยากเข้าคณะยอกฮิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีคณะไหนบ้างมาดูกัน


คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต
จำนวนที่รับ 20 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 10 %
- ภาษาอังกฤษ  30 %
- คณิตศาสตร์  15 %
- ฟิสิกส์  15 %
- เคมี  15 %
- ชีววิทยา 15 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 78.33
MIN 63.65
เต็ม 100 คะแนนคณะแพทยศาสตร์
เวชนิทัศน์
จำนวนที่รับ 10 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 10 %
- ภาษาอังกฤษ  15 %
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 %
สมรรถนะเฉพาะมข. / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ศิลป์สำหรับเวชนิทัศน์ 25 %
- เทคโนโลยี 25 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 67.37
MIN 49.27
เต็ม 100 คะแนนคณะแพทยศาสตร์
รังสีเทคนิค
จำนวนที่รับ 23 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 10 %
- ภาษาอังกฤษ  15 %
- คณิตศาสตร์  15 %
- ฟิสิกส์  22.5 %
- เคมี  15 %
 -ชีววิทยา 22.5 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 61.35
MIN 54.54
เต็ม 100 คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์บัณฑิต
จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 10 %
- ภาษาอังกฤษ  20 %
- คณิตศาสตร์  10 %
- ฟิสิกส์  15 %
- เคมี  25 %
- ชีววิทยา 20 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 64.25
MIN 56
เต็ม 100 คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
จำนวนที่รับ 40 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 10 %
- ภาษาอังกฤษ  10 %
- คณิตศาสตร์  10 %
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 %
- ฟิสิกส์  10 %
- เคมี  25 %
- ชีววิทยา 25 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 60.63
MIN 52.5
เต็ม 100 คะแนนคณะเทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
จำนวนที่รับ 42 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 10 %
- ภาษาอังกฤษ  20 %
- คณิตศาสตร์  20 %
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 %
- ฟิสิกส์  15 %
- เคมี  5 %
- ชีววิทยา 20 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 54.27
MIN 46.98
เต็ม 100 คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
จำนวนที่รับ 40 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
- ภาษาไทย 12 %
- ภาษาอังกฤษ  25 %
- คณิตศาสตร์  20 %
- ฟิสิกส์  13 %
- เคมี  15 %
- ชีววิทยา 15 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 67.45
MIN 58.77
เต็ม 100 คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก / ค่าน้ำหนัก (รวม 100%)
ภาษาไทย 15  %
ภาษาอังกฤษ  25 %
คณิตศาสตร์  15  %
ฟิสิกส์  15 %
เคมี  15 %
ชีววิทยา 15 %
คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2565
MAX 64.95
MIN 54.73
เต็ม 100 คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลคณะอื่น >> https://admissions.kku.ac.th/kkuquota66/