สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมาแล้ว รอบ Quota66 มหาวิทยาลัยมหิดล


ใครอยากเรียนหมอวันนี้พี่รวมมาแล้ว รอบ Quota66 มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะไหนบ้างมาดูกัน


คณะแพทย์ศาสตร์ 
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนประยุกต์บัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- สาขา กายอุปกรณ์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป
- สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 คณะเภสัชศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์บัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยคณะวิทยาศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- สาขาวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- สาขาวิชา ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) , วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมมาโน (นานาชาติ) , ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปคณะเทคนิคการแพทย์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 คณะพยาบาลศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ยกเว้นผู้ช่วยพยาบาล 3.00 คณะกายภาพบำบัด
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชากิจกรรมบำบัด รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- สาขาวิชากายภาพบำบัด รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00คณะสัตวแพทยศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต / มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- โควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- สาขาวิชา การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา , การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมอุตสาหกรรม , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวิการแพทย์ , วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้า รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
รอบ โควตา
เปิดรับสมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
- หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://tcas.mahidol.ac.th/announce/number-Quota.pdf?
เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/index.html