สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 โครงการ รอบ Quota66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันนี้พี่รวม 9 โครงการ รอบ Quota TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีโครงการไหนบ้างมาดูกัน


1. โควตาพื้นที่
คณะที่เปิดรับ : คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา, คณะแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
จำนวนที่รับ 123 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6, เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว
- โรงเรียน/ทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
- กำหนด GPAX ขั้นต่ำ ( บางสาขาวิชา )
- ใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level หรือ วิชาเฉพาะมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022092615300274.pdf2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
คณะที่เปิดรับ : คณะนิติศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง,  คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์), วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์), วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ท่าพระจันทร์), วิทยาลัยโลกคดีศึกษา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
จำนวนที่รับ 81 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6
- โรงเรียนอยู่ใน 9 จังหวัดภาคกลาง
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
- คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022102115054761.pdf3. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
คณะที่เปิดรับ : คณะนิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนยลำปาง, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์,  คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์,   คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง,  วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
จำนวนที่รับ 150 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวน/บางส่วน
- รายได้ของครอบครัวไม่เกินที่กำหนด
- ภูมิลำเนาอยู่ใน 51 จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะแนน TGAT
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.tuadmissions.in.th/img/2022121315352135.pdf4. โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะที่เปิดรับ : คณะนิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์,  คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์,   คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง,  วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
จำนวนที่รับ 9 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6, เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวน
- รายได้ของครอบครัวไม่เกินที่กำหนด
- ภูมิลำเนา และโรงเรียนอยู่ในปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะแนน TGAT
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022112410030843.pdf5. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งม.ธรรมศาสตร์
คณะที่เปิดรับ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ท่าพระจันทร์),  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,  คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์,  คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์), วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
กำลังศึกษาอยู่ ม.6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งม.ธรรมศาสตร์
จำนวนที่รับ 70 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ใช้คะแนน  GPAX, TGAT, A-Level
- คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022110309394784.pdf6. โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (โครงการพิเศษ) , สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) , สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)
จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6, เด็กซิ่ว,เทียบเท่า
- มีภูมิลำเนา และโรงเรียนอยู่ใน 12 จังหวัดที่กำหนด
- ใช้คะแนน  TGAT, TPAT3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022101109273928.pdf7. โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM
คณะที่เปิดรับ : วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ( เอกจีน-โลกศึกษา , เอกนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง , 
เอกการจัดการการท่องเที่ยว , เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม , เอกการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน , เอกออกแบบนวัตกรรมสังคม , เอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม )
จำนวนที่รับ 60 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6, เด็กซิ่ว,เทียบเท่า
- โรงเรียนอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ หรือ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำหนด
- ใช้คะแนน  A-Level หรือ A-Level + TPAT
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022093015445691.pdf
ฉบับเพิ่มเติม >>  https://www.tuadmissions.in.th/img/2022110309564162.pdf8. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท
คณะที่เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์
จำนวนที่รับ 105 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ภูมิลำเนา และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดที่กำหนด
- ใช้คะแนน  A-Level, TPAT1
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.tuadmissions.in.th/img/2022091209483411.pdf9. โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
คณะที่เปิดรับ : คณะนิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง,   คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, วิทยาลัยนวัตกรรม, วิทยาลัยสหวิทยาการ,  วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยสหวิทยาการ, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์
จำนวนที่รับ 90 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร : 1 - 16 มีนาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ ม.6, เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว
- ใช้คะแนน TGAT และ A-Level (เลือกยื่น 1 วิชา)
- ประวัติการทำกิจกรรม/เขียนเรียบเรียงกิจกรรมลงบน A4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022122816115549.pdf