สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​เรียนสายศิลป์ สอบหมอต้องได้ไหม ?


สายศิลป์ถือเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เข้มข้นเท่าสายวิทย์ ถ้าอยากเข้าแพทย์ต้องมั่นใจว่า เรามีความรู้และความสามารถที่จะเรียนด้านนี้จริง ๆ ถึงจะเรียนและสอบได้ ถ้ามั่นใจว่ามีพื้นฐานตรงนี้ดี 

วิชาในการประมวลผล
- วิชาสามัญ 70% จัดสอบโดยทปอ
- วิชาเฉพาะ 30% จัดสอบโดยกสพท 

รายละเอียดเพิ่มที่ต้องสอบ
1.TPAT1 ( วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์ ) ใช้เป็นสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% ประกอบด้วย
1.1.การทดสอบศุกยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจัดใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.2.การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

2.A-Level 
- วิทยาศาสตร์ (คะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 40 %
- คณิตศาสตร์ 1 20 %
- ภาษาอังกฤษ 20 %
- ภาษาไทย 10 %
- สังคมศึกษา 10 %
*อ้างอิงจากเกณฑ์การพิจารณาปีการศึกษา2566