สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UploadImage                        
                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                                              2-30 พ.ค. 2559
ชำระค่าสมัคร                                                                            2-31 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                10 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                                                      14 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                     22 มิ.ย. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ      
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


จำนวนที่เปิดรับ  : 70 คน(เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือสำเร็จศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ(กศน.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
2. คะแนนเกรดเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีเอกสารและคุณสมบัติดังนี้
    - ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาติให้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย
    - ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากผลการเรียน(GPAX)
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระวิชา 
3. พิจารณาจากผลคะแนนการสอบข้อเขียน ซึ่งมีน้ำหนัก 100%
4. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
ซึ่งมีผลการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 300 บาท


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่