สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อัพเดตมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ใน TCAS66


อัพเดตมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level วันนี้พี่รวมมาให้แล้ว จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง มาดูกัน!!


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนที่รับ : 1,930 คน
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริหาร , โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฏหมายและการเมือง  
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.sangfans.com/wp-content/uploads/2023/04/TCAS66_Admission_update_24022566.pdfมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
คณะที่เปิดรับ : คณะกายภาพบำบัด , คณะทันตแพทย์ศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร , คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพลศึกษา , คณะแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์ , คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะสังคมศึกษาศาสตร์ , วิทยาลัยนวัฒกรรมสื่อสารสังคม , วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน , วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/4520230411014710.pdfมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนที่รับ : 7,525 คน
คณะที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะวิทยาศาสตร์ , วิทยาลัยพลังงานทดแทน , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม , คณะผลิตกรรมการเกษตร , คณะบริหารธุรกิจ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะศิลปศาสตร์
 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/68.pdf?v=703มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนที่รับ : 1,127 คน
คณะที่เปิดรับ :  คณะครุศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะศิลปกรมมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ , วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ , วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาเขตนครปฐม , วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม , วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  วิทยาเขตนครปฐม , วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  วิทยาเขตนครปฐม , วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม , ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง , ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/ljcksggd.pdfมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนที่รับ : 480 คน
คณะที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี , โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ , วิทยาลัยสหวิทยาการ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://shorturl.asia/GMAXeมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
คณะที่เปิดรับ : คณะศิลปศาสตร์ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม , คณะเทคโนโลยีการเกษตร , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , คณะการแพทย์บูรณาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ , 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/RFuavมหาวิทยาลัยนครพนม
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนที่รับ : 1,413 คน
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , คณะเกษตรและเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาลัยธาตุพนม , วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม , วิทยาลัยการบินนานาชาติ และวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://student.mytcas.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนที่รับ : 2,201 คน
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการตัดการ , คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/file/d/1tbz4bmwQvPWHNAqKRrQL-QfClVv8d82a/viewมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์ , คณะครุศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะเกษตรศาสตรฺ์ , คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ , คณะสาธารณสุขชุมชน , คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะพยาบาลศาสตร์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://https://student.mytcas.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบ 3 Admission
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , วิทยาลัยนานาชาติ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tcas.cmru.ac.th/?p_view=tcas663_program_list