สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติ คณะ สาขา มหาวิทยาลัย 17 หลักสูตร รอบ 3 Admission รวมกว่า 160,000 คน ใน TCAS66


สถิติ คณะ สาขา มหาวิทยาลัย 
ที่มีผู้สมัครสูงสุด 17 หลักสูตร รอบ 3 Amission
รวมกว่า 160,000 คน ใน TCAS66

คณะ สาขา / มหาวิทยาลัย /จำนวนผู้สมัคร
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 1,905 คน
2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/1,678 คน
3. นิติศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/720 คน
4. บช. บ. บัญชีบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/650 คน
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัญฑิต (นิเทศศาสตร์) / มหาวิทยาลัยศิลปากร/600 คน
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/600 คน
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 568 คน
8. วศ. บ. วิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/500 คน
9.  วศ. บ. วิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/450 คน
10. หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขา) / มหาวิทยาลัยศิลปากร /400คน
11.วท. บ. วิทยาศาสตร์ /  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ 400 คน
12. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/365 คน
13. รัฐประศาสนาสาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 363 คน
14. รัฐประศาสนาสาสตรบัณฑิต (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 363 คน
15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 360 คน
16. นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์ ) นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 365 คน
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยศิลปากร / 350 คน
รวมทั้งหมด 160,930 คน

เช็กข้อมูลได้ที่ : http://mytcas.com