สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรอบรับตรงอิสระ


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรงอิสระ จำนวน 10 ที่นั่ง
โดยไม่ใช่ผลคะแนน TGAT , TPAT และไม่กำหนดแผนการเรียน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 - ผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
 - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

กำหนดการการรับสมัคร
 - รับสมัครและชำระค่าสมัคร (ค่าสมัคร 550 บาท) วันที่ 2-18 มิถุนายน 2566
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2566
 - สอบสัมภาษณ์แบบ online วันที่ 23 มิถุนายน 2566
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/nurs665