สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุรกิจค้าปลีก)(ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)(ภาคพิเศษ)(ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา

UploadImage
         มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุรกิจค้าปลีก)(ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)(ภาคพิเศษ)(ครั้งที่ 1)

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ        : สาขาวิชาการตลาด(ธุรกิจค้าปลีก)(ภาคพิเศษ)   

จำนวนที่เปิดรับ 
   
                :  30 คน 

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
2. คะแนนเกรดเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
    - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
    - มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจค้าปลีก
    - มีความรับผิดชอบและมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
4. เกณฑ์การรับเข้าผู้สมัครจะต้องมีคะแนน ของแต่ละวิชาโดยคิดเป็นร้อยละ ดังนี้


UploadImage


หมายเหตุ (บริษัทเซ็นทรัล รีเทบ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน)
 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

ขั้นตอนที่ 1 ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนที่ 2 สอบผ่านการสัมภาษณ์ 2 รอบ จากผู้บริหารของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 


สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนได้รับ

1. ทุนการศึกษา 4 ปี ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2. เบี้ยเลี้ยงสำหรับวันที่ไปปฏิบัติงาน
3. มีงานรองรับทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่