สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS 1 รอบ Portfolio 1/2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


TCAS 67 รอบ Portfolio 1/2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผ่าน 3 โครงการ รวม 100 ที่นั่ง
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ธันวาคม 2566 (ปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.)

1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
   - จำนวนรับ 70 คน
   - กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์
   - GPAX 4 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5
   - ได้รับรางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงินจาก สอวน. หรือผ่านการคัดเลือกรอบ 1 จาก สสวท.หรือ IBO Challenge 
   - มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 1 ปี
     > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5
     > TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 79

2. โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
   - จำนวนรับ 20 คน
   - กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า Grade 12/13 ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับ GED และ กศน.)
   - GPAX 4 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5
   - มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 1 ปี
     > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0
     > TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 100

3. โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
   - จำนวนรับ 10 คน
   - อายุไม่เกิน 35 ปี
   - จบปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ จากสถาบันในประเทศไทยเท่านั้น
   - GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 3.25
   - มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 1 ปี
     > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.9
     > TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 79

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://www.sieduit.org/education/tcas-67/