สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ-กำหนดการ-การสมัคร TCAS 1 รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   คุณสมบัติ-กำหนดการ-การสมัคร TCAS 1 รอบ Portfolio  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       สำหรับ TCAS67 นี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศรอบ Portfolio ในโครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ โดยมีการระบุคุณสมบัติ ปฏิทินดำเนินการ และการรับสมัคร ได้ดังนี้   1. คุณสมบัติ

       - ระดับการศึกษา 
       > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
       > กำลังศึกษาในระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกา
       > กำลังศึกษาในระดับ Grade 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ

       - คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
       > IELTS ได้ 7.0 ขึ้นไป
       > TOEFL IBT ได้ 100 ขึ้นไป
       > CU-TEP & Speaking ได้ 110 ขึ้นไป

       - คะแนนสอบ BMAT ที่สอบในเดือนตุลาคม 2566 ทั้ง 3 Section
       > Section 1 : Thinking Skills น้ำหนักคะแนน 40%
       > Section 2 : Scientific Knowledge and Applications น้ำหนักคะแนน 40%
       > Section 3 : Writing Task น้ำหนักคะแนน 20%
       คะแนน BMAT ไม่จำเป็นต้องยื่นเอง แต่ผู้สมัครต้องทำการยินยอม ในทาง Cambridge Assessment Admission Test แชร์ผลคะแนนสอบไปที่ Faculty of Medicine Chulalongkorn University


   2. กำหนดการ

       - สมัครสอบ ที่เว็บไซต์ http://admission.md.chula.ac.th
       > 19 กันยายน - 3 ตุลาคม 2566
       - ชำระค่าสมัครสอบ
       > 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2566
       - ลงทะเบียนในระบบ TCAS67 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
       > 28 ตุลาคม 2566
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
       > 1 พฤศจิกายน 2566
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
       > ประมาณ 28 ธันวาคม 2566
       - ตรวจสุขภาพ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       > 10 มกราคม 2567
       - สอบสัมภาษณ์ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       > 13 มกราคม 2567
       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
       > 6 กุมภาพันธ์ 2567
       - ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67
       > 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
       - สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67
       > 8 กุมภาพันธ์ 2567
       - ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
       > 10 กุมภาพันธ์ 2567


   3. วิธีการสมัคร

       3.1 สมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ admission.md.chula.ac.th เปิดระบบให้สมัครในวันที่ 1-20 กันยายน 2566
       3.2 อัพโหลดเอกสาร ดังนี้
รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว อัพโหลดเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
ภายถ่ายบัตรประชาชน เฉพาะด้านหน้า อัพโหลดเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
เอกสารคุณวุฒิ อัพโหลดเป็นไฟล์ .jpg
       > ปพ. 7 หรือ ใบรับรองของ Grade 12 หรือ ใบรับรองของ Grade 13
       > ปพ. 1 หรือ ใบรับรองของ Grade 12 หรือ ใบรับรองของ Grade 13
คะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษ**
Portfolio
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
       3.3 ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ 500 บาท ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2566
    ช่องทางการชำระเงิน
     > ผ่านช่องทาง Bill Payment ของ SCB
     > ผ่านช่องทาง Cross Bank Bill Payment โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code หรือ Barcode ผ่าน
        Mobile Application หรือ ตู้ ATM ของทุกธนาคาร

   *หากผ่านการคัดเลือกฯเข้าสัมภาษณ์ จะมีค่าสมัคร 2,500 บาท
   ** หากยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษในวันที่กรอกใบสมัคร ให้ส่งเอกสารการสมัครสอบหรือการเข้าทดสอบมาก่อน 
พร้อมระบุวันที่จะได้ผลคะแนนสอบ และให้ส่งผลคะแนนภายในวันที่ 3 ต.ค. 66 (วันสุดท้ายของการสมัครสอบ)


   ติดตามข่าวสารได้ที่ >>
   https://admission.md.chula.ac.th/index_en.html