สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบ Portfolio TCAS67 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับกว่า 2,000 ที่นั่ง ทั้งหมด 17 คณะ

   รอบ Portfolio TCAS67 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       รอบ 1 (Portfolio) ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับคัดเลือกฯ ทั้งหมด 17 คณะ รวม 2,020 ที่นั่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 สามารถตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกและหลักสูตรได้ที่ >> PortfolioTU67

   คณะที่เปิดรับมีดังนี้
   • คณะรัฐศาสตร์ รับทั้งหมด 15 ที่นั่ง
   • คณะเศรษฐศาสตร์ รับทั้งหมด 60 ที่นั่ง
   • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง
   • คณะศิลปศาสตร์ รับทั้งหมด 275 ที่นั่ง
   • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับทั้งหมด 60 ที่นั่ง
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทั้งหมด 334 ที่นั่ง
   • คณะแพทยศาสตร์ รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
   • คณะสหเวชศาสตร์ รับทั้งหมด 260 ที่นั่ง
   • คณะพยาบาลศาสตร์ รับทั้งหมด 40 ที่นั่ง
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับทั้งหมด 38 ที่นั่ง
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  รับทั้งหมด 153 ที่นั่ง
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับทั้งหมด 75 ที่นั่ง
   • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รับทั้งหมด 65 ที่นั่ง
   • วิทยาลัยนวัตกรรม รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง
   • วิทยาลัยสหวิทยาการ รับทั้งหมด 180 ที่นั่ง
   • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

   อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
   - หลักสูตรภาษาไทย 200 บาท/สาขา
   - หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 1,000 บาท/สาขา