สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทินและเกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ปฏิทินและเกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ปฏิทินดำเนินการ


       มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประกาศปฏิทินดำเนินการสำหรับ TCAS67 ในรอบ 1 : Portfolio โดยในปีนี้ทำการเปิดรับทั้งหมด 35 โครงการ รวม 3,164 ที่นั่ง สามารถดูเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่นี่ >> NUPortfolio67 ซึ่งแต่ละโครงการมีคณะที่เข้าร่วม ดังนี้


   1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ รับทั้งหมด 561 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสหเวชศาสตร์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะมนุษยศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์
   • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

   2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ.) รับทั้งหมด 513 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสหเวชศาสตร์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะมนุษยศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์
   • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

   3. โครงการยุวเกษตรกร รับทั้งหมด 5 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


   4. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ.) รับทั้งหมด 310 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสหเวชศาสตร์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะมนุษยศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์
   • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

   5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา รับทั้งหมด 115 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์

   6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) รับทั้งหมด 84 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะมนุษยศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์


   7. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฎศิลป์ ดนตรี รับทั้งหมด 35 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะมนุษยศาสตร์

   8. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา รับทั้งหมด 100 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะมนุษยศาสตร์

   9. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ รับทั้งหมด 81 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
   • คณะศึกษาศาสตร์

   10. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม รับทั้งหมด 35 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

   11. โครงการทายาทผู้ประกอบการ รับทั้งหมด 3 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

   12. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) รับทั้งหมด 60 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสหเวชศาสตร์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์

   13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับทั้งหมด 6 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิทยาศาสตร์

   14. โครงการ Law for Languages รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะนิติศาสตร์   15. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) รับทั้งหมด 123 ที่นั่ง ประกอบด้วย
    • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • คณะวิทยาศาสตร์
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • คณะพยาบาลศาสตร์
    • คณะเภสัชศาสตร์
    • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
    • คณะสหเวชศาสตร์
    • คณะสาธารณสุขศาสตร์

   16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทั้งหมด 81 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   17. โครงการทายาทเกษตรกร รับทั้งหมด 105 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   18. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) รับทั้งหมด 30 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   19. โครงการช้างศึกพระนเรศวร รับทั้งหมด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์

   20. โครงการ BEC Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว รับทั้งหมด 199 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

   21. โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนประยุกต์ รับทั้งหมด 3 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์

   22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ รับทั้งหมด 36 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิทยาศาสตร์   23. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง ประกอบด้วย
    • คณะนิติศาสตร์

   24. โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง ประกอบด้วย
    • คณะสาธารณสุขศาสตร์

   25. โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทั้งหมด 248 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • คณะสหเวชศาสตร์
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์
   • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

   26. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ รับทั้งหมด 13 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะสังคมศาสตร์

   27. โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์ รับทั้งหมด 9 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

   28. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น รับทั้งหมด 18 ที่นั่ง ประกอบด้วย
    • คณะพยาศาสตร์


   29. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) รับทั้งหมด 7 ที่นั่ง ประกอบด้วย
    • คณะวิทยาศาสตร์

   30. โครงการส่งเสริมนักนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รับทั้งหมด 46 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิทยาศาสตร์

   31. โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา รับทั้งหมด 24 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิทยาศาสตร์

   32. โครงการทายาทผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รับทั้งหมด 15 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะเภสัชศาสตร์

   33. โครงการลูกเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง ประกอบด้วย
   • คณะวิทยาศาสตร์

   34. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์ รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง ประกอบด้วย 
   • คณะวิทยาศาสตร์

   35. โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ในโรงเรียนต้นแบบพื้นที่ภาคเหนือ รับทั้งหมด 169 ที่นั่ง ประกอบด้วย
    • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • คณะวิทยาศาสตร์
    • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
    • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
    • คณะสาธารณสุขศาสตร์
    • คณะนิติศาสตร์
    • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
    •คณะศึกษาศาสตร์
    • คณะสังคมศาสตร์
    • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)