สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ ประกาศแล้ว สนามสอบ TGAT/TPAT 2-5 รวม 199 แห่ง

   สนามสอบ TGAT/TPAT 2-5 รวม 199 แห่ง


   ปฏิทินการสอบ
   - วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
     > 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT 5)
     > 13.00 - 16.00 น. สอบความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT2)

   - วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
     > 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดทั่วไป (TGAT)
     > 13.00 - 16.00 น. สอบความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)

   - วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
     > 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TPAT4)

   สนามสอบแบบ CBT
   1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
   3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
   6. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
   7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   16. มหาวิทยาลัยนครพนม
   17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   19. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
   20. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

   ตรวจสอบสนามสอบทั้งหมดที่นี่ >> https://course.mytcas.com/venues