สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! เกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 โครงการ กว่า 2,900 ที่นั่ง

   เกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 โครงการ       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับศึกษาของ TCAS67 ในรอบ Portfolio ซึ่งได้ทำการเปิดรับทั้งหมด 5 โครงการ รวม 2,951 ที่นั่ง ดังนี้

   • โครงการเด็กดีมีที่เรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

   1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประกอบด้วย
     > คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 367 ที่นั่ง
     > คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 40 ที่นั่ง
     > คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 163 ที่นั่ง
     > คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 163 ที่นั่ง
     > คณะพละศึกษา จำนวน 170 ที่นั่ง
     > คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 15 ที่นั่ง
     > คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
     > คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 323 ที่นั่ง
     > คณะกายภาพบำบัด จำนวน 95 ที่นั่ง
     > คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน 100 ที่นั่ง
     > คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 75 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 80 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 70 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 20 ที่นั่ง 
   รวมทั้งหมด 1,683 ที่นั่ง

   2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ประกอบด้วย
     > คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 76 ที่นั่ง
     > คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 85 ที่นั่ง
   รวมทั้งหมด 161 ที่นั่ง

   • โครงการ "ผู้พิการ" ประกอบด้วย
     > คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 3 ที่นั่ง
     > คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
     > คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 2 ที่นั่ง
   รวมทั้งหมด 9 ที่นั่ง

   • โครงการผู้มีทักษะพิเศษ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   1. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ประกอบด้วย
     > วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 173 ที่นั่ง
     > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 275 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 103 ที่นั่ง
     > คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ที่นั่ง
     > คณะพละศึกษา จำนวน 50 ที่นั่ง
     > คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 128 ที่นั่ง
     > คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน 20 ที่นั่ง
   รวมทั้งหมด 756 ที่นั่ง

   2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (โครงการพิเศษ)
     > คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 25 ที่นั่ง

   • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
     > วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 21 ที่นั่ง
     > คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 40 ที่นั่ง
     > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 2 ที่นั่ง
   รวมทั้งหมด 68 ที่นั่ง

   • โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   1. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
     > คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 115 ที่นั่ง
     > วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 90 ที่นั่ง
     > คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 15 ที่นั่ง
     > คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 24 ที่นั่ง
   รวมทั้งหมด 244 ที่นั่ง

   2. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ)
     > คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 5 ที่นั่ง

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=611