สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 ของ TCAS67

   สถิติการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 ของ TCAS67


   สถิติการสมัครสอบ
   • จำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด
     TCAS67 : 289,412 คน
     TCAS66 : 277,840 คน
   เพิ่มขึ้น 4.16%

   • จำนวนผู้สมัครที่จบการศึกษาในปีนั้น
     TCAS67 : 240,880 คน
     TCAS66 : 243,178 คน
   ลดลง 0.94%

   • จำนวนผู้สมัครจบการศึกษาในปีที่ผ่านมา
     TCAS67 : 48,532 คน
     TCAS66 : 34,662 คน
   เพิ่มขึ้น 40.01%

   • จำนวนผู้สมัครสอบแบบกระดาษ
     TCAS67 : 270,565 คน
     TCAS66 : 260,267 คน
   เพิ่มขึ้น 3.96%

   • จำนวนผู้สมัครสอบแบบคอมพิวเตอร์
     TCAS67 : 20,184 คน
     TCAS66 : 18,590 คน
   เพิ่มขึ้น 8.57%

   • จำนวนผู้สมัครสอบ TGAT
     TCAS67 : 285,133 คน
     TCAS66 : 274,328 คน
   เพิ่มขึ้น 3.94%

   • จำนวนผู้สมัครสอบ TPAT2
     TCAS67 : 16,206 คน
     TCAS66 : 14,845 คน
   เพิ่มขึ้น 9.17%

   • จำนวนผู้สมัครสอบ TPAT3
     TCAS67 : 129,353 คน
     TCAS66 : 115,554 คน
   เพิ่มขึ้น 11.94%

   • จำนวนผู้สมัครสอบ TPAT4
     TCAS67 : 9,925 คน
     TCAS66 : 9,675 คน
   เพิ่มขึ้น 6.80%

   • จำนวนผู้สมัครสอบ TPAT5
     TCAS67 : 72,748 คน
     TCAS66 : 66,111 คน
   เพิ่มขึ้น 10.04%

   • รวมจำนวนผู้สมัครสอบ
     TCAS67 : 513,365 คน
     TCAS66 : 480,513 คน
   เพิ่มขึ้น 6.84%