สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมสถาบันที่เปิดรับรอบ Portfolio ในเดือนพฤศจิกายน 2566

   รวมสถาบันที่เปิดรับรอบ Portfolio ในเดือนพฤศจิกายน 2566    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   > วันรับสมัคร : 1 - 13 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   > วันรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2566 - 1 มกราคม 2567
   > รายละเอียด : https://admission.ku.ac.th/

   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   > วันรับสมัคร : 7 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2566
   > รายละเอียด : https://admission.ksu.ac.th/

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   > วันรับสมัคร : 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   > วันรับสมัคร : 
     ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566
     ครั้งที่ 2 : 1 - 10 ธันวาคม 2566
   > รายละเอียด : https://www.admission.kmutnb.ac.th/

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   > วันรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566
   > รายละเอียด : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/

   มหาวิทยาลัยทักษิณ
   > วันรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566
   > รายละเอียด : https://entrance.tsu.ac.th/

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   > 1 - 21 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://www.tuadmissions.in.th/

   มหาวิทยาลัยนครพนม
   > วันรับสมัคร : 
     ครั้งที่ 1 : 16 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2566
     ครั้งที่ 2 : 9 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
   > รายละเอียด : https://apply.npu.ac.th/apply/

   มหาวิทยาลัยนเรศวร
   > วันรับสมัคร : 13 - 23 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

   มหาวิทยาลัยบูรพา
   > วันรับสมัคร : 25 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://regservice.buu.ac.th/tcas67-1.html

   มหาวิทยาลัยพะเยา
   > วันรับสมัคร : 
     โควตาคณะ : 28 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2566
     โควตาเรียนดี : 9 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
   > รายละเอียด : https://admission.up.ac.th/bachelor/homepage

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   > วันรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2566 - 9 มกราคม 2567
   > รายละเอียด : https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   > วันรับสมัคร : 9 กันยายน 2566 - 22 มกราคม 2567
   > รายละเอียด : https://entry.wu.ac.th/
  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   > วันรับสมัคร : 14 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566
   > รายละเอียด : https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=603

   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   > วันรับสมัคร : 1 - 15 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://admission.su.ac.th/

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   > วันรับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566 - 18 มกราคม 2567
   > รายละเอียด : https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   > วันรับสมัคร : 1 - 30 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

   มหาวิทยาลัยรังสิต
   > วันรับสมัคร : 18 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2566
   > รายละเอียด : https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB67301