สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันสุดท้ายของการสมัครสอบ NETSAT รอบ 1/2567

   วันสุดท้ายของการสมัครสอบ NETSAT รอบ 1/2567


  NETSAT คือ ศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น 2-3

   สิ่งที่ผู้สมัคร NETSAT จะได้รับจากการทดสอบ
   1. เพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถของตนเอง มุ่งเน้นด้านสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้
   2. เพื่อวัดความสามารถหรือทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
   3. เพื่อนำผลคะแนนใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ NETSAT
   1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-3
   2. ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็สมัครได้ และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

   การรับสมัคร มีจำนวน 2 รอบ/ปี ดังนี้
    • รอบที่ 1 รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบช่วงสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์
    • รอบที่ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบช่วงสัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม
   Timeline การสอบ NETSAT
    - ก่อนช่วงรับสมัคร สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนที่ต้องสมัครสอบ
    - 1 - 20 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนสมัครสอบผ่านระบบ NETSAT 
    - 1 - 21 พฤศจิกายน 2566 ชำระเงินภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ก่อน 22.00 น.
    - 20 ธันวาคม 2566 ประกาศนั่งที่นั่งสอบ
    - 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 วันสอบวัดความรู้
    - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศคะแนนสอบ


   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://netsat.kku.ac.th/home/

ข้อมูลเพิ่มเติม

NETSAT คืออะไร

ข้อสอบ NETSAT ทดสอบฟรี NETSAT คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ