สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2567

   สาขาวิชาที่รับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2567
    มาแล้ว!! มช.ออกรหัส โครงการ-คณะ-สาขาวิชาที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ที่นั่งรวมทั้งสิ้น 2,146 ที่นั่ง แอดมินมากระซิบบอกว่าใครเล็งคณะไหนไว้อย่าลืมเข้าไปเช็คกันด้วยน้า


    คณะที่เปิดรับมีทั้งสิ้น 155 รหัสโครงการ 2,146 ที่นั่ง
    คณะมนุษยศาสตร์ 209 ที่นั่ง
 • สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 ที่นั่ง
 • สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  1 ที่นั่ง
 • สาขาบ้านและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย 12 ที่นั่ง
 • สาขาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 ที่นั่ง
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 7 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจีน) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  15 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 ที่นั่ง 
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกประวัติศาสตร์) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกปรัชญา) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 ที่นั่ง
 • สาขามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 1 ที่นั่ง
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 30 ที่นั่ง

    คณะศึกษาศาสตร์ 27 ที่นั่ง
 • สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 ที่นั่ง
 • สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 ที่นั่ง
 • สาขาสังคมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาชีววิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาเคมี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 ที่นั่ง
 • สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาการศึกษาปฐมวัย – การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง

    คณะวิจิตรศิลป์ 25 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 ที่นั่ง
 • สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 ที่นั่ง
 • สาขาการออกแบบ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 ที่นั่ง
 • สาขาสหศาสตร์ศิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปะการแสดง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 ที่นั่ง
 • สาขาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง 

    คณะสังคมศาสตร์ 61 ที่นั่ง
 • สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 ที่นั่ง
 • สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15ที่นั่ง
 • สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 6 ที่นั่ง
 • สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 ที่นั่ง

    คณะวิทยาศาสตร์ 340 ที่นั่ง
 • สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและ ชีวเคมีนวัตกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 90 ที่นั่ง
 • สาขาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 63 ที่นั่ง
 • สาขาฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 50 ที่นั่ง
 • สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง
 • สาขาอัญมณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 ที่นั่ง
 • สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 53 ที่นั่ง
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 24 ที่นั่ง
 • สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 ที่นั่ง
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 13 ที่นั่ง

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 258 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 45 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 8 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 55 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง

    คณะแพทยศาสตร์ 24 ที่นั่ง
 • สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการ กสพท. (รหัสโครงการ/สาขาวิชาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด) 24 ที่นั่ง

    คณะเกษตรศาสตร์ 60 ที่นั่ง
 • สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 ที่นั่ง
 • สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง

    คณะทันตแพทย์ 15 ที่นั่ง
 • สาขาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) กสพท. (รหัสโครงการ/สาขาวิชาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่กสพท. กำหนด) 15 ที่นั่ง
 
     คณะเภสัชศาสตร์ 75 ที่นั่ง
 • สาขาเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) (รหัสโครงการ/สาขาวิชาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. ก าหนด) 75 ที่นั่ง

    คณะเทคนิคการแพทย์ 120 ที่นั่ง
 • สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 60 ที่นั่ง
 • สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง
 • สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง
 • สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 ที่นั่ง

    คณะพยาบาลศาสตร์ 30 ที่นั่ง
 • สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 ที่นั่ง
 • สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5 ที่นั่ง

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 ที่นั่ง
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง
 • สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง
 • สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง
 • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง

    คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 34 ที่นั่ง
 • สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) กสพท. (รหัสโครงการ/สาขาวิชาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด) 20 ที่นั่ง
 • สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาการพยาบาลสัตว์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 9 ที่นั่ง

    คณะบริหารธุรกิจ 315 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 60 ที่นั่ง
 • สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 70 ที่นั่ง
 • สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคปกติ (หลักสูตร สามภาษา) 10 ที่นั่ง
 • สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคปกติ (หลักสูตร สามภาษา) 15 ที่นั่ง
 • สาขาการบัญชี ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) รับนักเรียนด้วยผลสอบภาษาอังกฤษ 10 ที่นั่ง
 • สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 70 ที่นั่ง
 • สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 80 ที่นั่ง

    คณะเศรษฐศาสตร์ 304 ที่นั่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 100 ที่นั่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 100 ที่นั่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบสองปริญญาเศรษฐศาสตร์และการ สื่อสารมวลชน (วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์)) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบสองปริญญาเศรษฐศาสตร์และการ สื่อสารมวลชน (วิชาเอกการสื่อสารการตลาด)) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 90 ที่นั่ง

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 ที่นั่ง
 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 ที่นั่ง
 • สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการ สถาปัตยกรรมแนวใหม่ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 2 ที่นั่ง

    คณะการสื่อสารมวลชน 58 ที่นั่ง
 • สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 15 ที่นั่ง
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 19 ที่นั่ง
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญาเศรษฐศาสตร์และการ สื่อสารมวลชน (วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (วิชาเอกการสื่อสารการตลาด) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญาเศรษฐศาสตร์และ การสื่อสารมวลชน (วิชาเอกการสื่อสารการตลาด)) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 ที่นั่ง

    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 33 ที่นั่ง
 • สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 ที่นั่ง
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 11 ที่นั่ง
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 6 ที่นั่ง
 • สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 ที่นั่ง

    คณะนิติศาสตร์ 55 ที่นั่ง
 • สาขานิติศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 ที่นั่ง
 • สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 30 ที่นั่ง

    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 47 ที่นั่ง
 • สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 30 ที่นั่ง
 • สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 1 ที่นั่ง
 • สาขาแอนนิเมชันและ วิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 1 ที่นั่ง
 • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 15 ที่นั่ง

    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 10 ที่นั่ง
 • สาขานวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 8 ที่นั่ง
 • สาขานวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 2 ที่นั่ง
   
    อ่านกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.reg.cmu.ac.th/files_download/f22c5dca891155b34809cd93b569a4df.pdf
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.reg.cmu.ac.th/files_download/8b653620d2580cdcfeadd4e39d5e0f41.pdf