สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทิน TCAS67 ทุกรอบของ ม.สงขลาสงขลานครินทร์

   ปฏิทิน TCAS67 ทุกรอบของ ม.สงขลาสงขลานครินทร์
 
    ใครที่กำลังรอกำหนดการสอบเข้าทุกรอบของ มหาลัยสงขลานครินทร์อยู่มาทางนี้ 
    กำหนดการ
    รอบที 1
portfolio
     1/1 รับสมัคร : 1-30 ต.ค. 66
     1 / 2 รับสมัคร : 1-20 ธ.ค. 66
     ประกาศผลในระบบ : 6 ก.พ. 67
     ยืนยันสิทธิ์ : 6-7 ก.พ. 67
     คะแนนที่ใช้ : GPAX,TGAT,TPAT
 
    รอบที่ 2 Quota
     รับสมัคร : 1-25 มี.ค. 67
     ประกาศผลในระบบ : 2 พ.ค. 67
     ยืนยันสิทธิ์ : 2-3 พ.ค. 67
     คะแนนที่ใช้ : GPAX,TGAT,TPAT,A-level
 
    รอบที่ 3 Admission
     รับสมัคร : 6-12 พ.ค. 67
     ประกาศผลในระบบ : รอบที่1 : 20 พ.ค. 67 รอบที่ 2 : 25 พ.ค. 67
     ยืนยันสิทธิ์ : 20-21 พ.ค. 67
     คะแนนที่ใช้ : GPAX,TGAT,TPAT,A-level
 
    รอบที่ 4 Direct Admission
     รับสมัคร : 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 67
     ประกาศผลในระบบ : รอบที่1 : 4 มิ.ย. 67 รอบที่ 2 : 15 มิ.ย. 67
     ยืนยันสิทธิ์ : รอบที่1 : 6-7  มิ.ย. 67 รอบที่ 2 : 17-18  มิ.ย. 67
     คะแนนที่ใช้ : GPAX,TGAT,TPAT,A-level
 
    รอบที 1 portfolio
     จำนวนรับทั้งสิ้น 3,689 ที่นั่ง

     สาขาที่เปิดรับ
    (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์​​
 • คณะวิทยาศาสตร์​​
 • คณะแพทยศาสตร์​​
 • คณะพยาบาลศาสตร์​​
 • คณะวิทยาการจัดการ​​
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ​​
 • วิทยาลัยนานาชาติ​​
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร​​
 • คณะศิลปศาสตร์​​
 • คณะนิติศาสตร์​​
 • คณะเศรษฐศาสตร์​​
 • คณะการแพทย์แผนไทย​​
 • คณะเทคนิคการแพทย์​​
 • คณะเภสัชศาสตร์
   (วิทยาเขตปัตตานี)
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์​​
   (วิทนาเขตภูเก็ต)
 • คณะการบริหารและการท่องเที่ยว
 • คณะวิเทศศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยคอมพิวเตอร์
   (วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
   (วิทยาเขตตรัง)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบตามแต่ละสาขากำหนด TGAT/TPAT
 • เกรดเฉลี่ยตามคณะสาขากำหนด
 
   เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
 • ใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) 
 • Portfolio (ตามที่แต่ละคณะกำหนด)
 • ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ที่สมัครคณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่-ปัตตานี, คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะการแพทย์แผนไทย)
 
    รอบที 2 Quota
     จำนวนรับทั้งสิ้น 5,811 ที่นั่ง

     สาขาที่เปิดรับ
   (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์​​
 • คณะวิทยาศาสตร์​​
 • คณะแพทยศาสตร์​​
 • คณะพยาบาลศาสตร์​​
 • คณะวิทยาการจัดการ​​
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ​​
 • วิทยาลัยนานาชาติ​​
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร​​
 • คณะศิลปศาสตร์​​
 • คณะนิติศาสตร์​​
 • คณะเศรษฐศาสตร์​​
 • คณะการแพทย์แผนไทย​​
 • คณะเทคนิคการแพทย์​​
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทย์
    (วิทยาเขตปัตตานี)
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์​​
   (วิทนาเขตภูเก็ต)
 • คณะการบริหารและการท่องเที่ยว
 • คณะวิเทศศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยคอมพิวเตอร์
   (วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
   (วิทยาเขตตรัง)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (สายสามัญ) 
 • สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
     เอกสารที่ใช้สมัคร
 • ใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
 
    รอบที 3 Admission
     จำนวนรับทั้งสิ้น 3,783 ที่นั่ง
     สาขาที่เปิดรับ

   (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์​​
 • คณะวิทยาศาสตร์​​
 • คณะแพทยศาสตร์​​
 • คณะพยาบาลศาสตร์​​
 • คณะวิทยาการจัดการ​​
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ​​
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร​​
 • คณะศิลปศาสตร์​​
 • คณะนิติศาสตร์​​
 • คณะเศรษฐศาสตร์​​
 • คณะการแพทย์แผนไทย​​
 • คณะเทคนิคการแพทย์​​
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทย์
 • คณะสัตวแพทย์
 • คณะศึกษาศาสตร์
    (วิทยาเขตปัตตานี)
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์​​
   (วิทนาเขตภูเก็ต)
 • คณะการบริหารและการท่องเที่ยว
 • คณะวิเทศศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยคอมพิวเตอร์
   (วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
   (วิทยาเขตตรัง)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
 • ในปี 2566  จะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่  25 เม.ย. 2567

    รอบที่1 Portfolio ดูรายเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 
    รอบที่ 2 Quota ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
    รอบที่ 3 Admission ดูรายละเอียดเพิมเติมที่นี่ 
    เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร : e-admission.psu.ac.th