สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​โอกาสมาแล้วถึงแล้ว !! กำหนดการ TCAS67 ทุกรอบ ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567

   กำหนดการ TCAS67 ทุกรอบ ม.แม่ฟ้าหลวง 


  เตรียมตัวเป็นเด็ก มฟล.!! Next Chapter University มาแล้ว กำหนดการ TCAS67 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันนี้แอดมินสรุปกำหนดการทุกรอบมาให้ ไปดูกันเลย 

   จำนวนรับทั้งสิ้น 3,652 คน 


   รอบที่ 1 Portfolio
    รับสมัคร รอบที่ 1 : 25 ต.ค. 66 - 20 พ.ย. 66 , รอบที่ 1.2 : 14 ธ.ค. - 9 ม.ค. 67  
    ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 : 7 ธ.ค. 66 , รอบที่ 1.2 : 25 ม.ค.67
    ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 6 - 7 ก.พ. 67
    สละสิทธิ์mytcas : 8 ก.พ. 67 หรือ 4 พ.ค. 67
    ช่องทางการสมัครทางเว็บไซต์ : admission.mfu.ac.th
 
   รอบที่ 2 Quota (โควตา)
    รับสมัคร : 13 ก.พ. – 2 เม.ย. 67
    ประกาศผลการคัดเลือก TGAT-TPAT : 12 มี.ค. 67 , Portfolio : 28 มี.ค. 67 , A-Level : 30 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์mytcas : 2 – 3 พ.ค. 67
    สละสิทธิ์mytcas : 4 พ.ค. 67
    ช่องทางการสมัครทางเว็บไซต์ : admission.mfu.ac.th
 
   รอบที่ 3 Admission
    รับสมัคร : 6 – 12 พ.ค. 67  
    ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 67 , ครั้งที่ 2 : 25 พ.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์mytcas : ครั้งที่ 1 : 21 – 22 พ.ค. 67 , ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
    สละสิทธิ์mytcas : 26 พ.ค. 67 (เฉพาะรอบที่ 3 เท่านั้น)
    ช่องทางการสมัครทางเว็บไซต์ : student.mytcas.com
 
   รอบที่ 4 Direct Admission
    รับสมัคร : 27 - 30 พ.ค. 67  
    ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 4  : 5 มิ.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์mytcas : รอบที่ 4 : 6 – 7 มิ.ย. 67 , รอบที่ 4.2 : 17-18 มิ.ย. 67
    สละสิทธิ์mytcas : -
   ช่องทางการสมัครทางเว็บไซต์ : admission.mfu.ac.th
   *รายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ติดตามได้ที่นี่

   รอบที่ 1 Portfolio
    สาขาวิชาที่เปิดรับ รอบที่ 1
 • ภาษาอังกฤษ
 • เคมีประยุกต์.
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจ วิสาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกจัดการธุรกิจการบิน
 • เทคโนโลลิมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมชอฟแวร์
 • วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร
 • นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลทีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกท์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
 • นิติศาสตร์
 • กฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
 • วิทยาศาสตร์เครี่ยงสำอางค์
 • เทคโนโลยีความงาม
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • จีนศึกษา
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • การสอนภาษาจีน
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • กายภาพบำบัด
 • การแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี)
   โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 1
 • โครงการรับตรงสำนักวิชา
 • โครงการสำหรับครูแนะแนว
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
 • โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
 • หรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา
  โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1.2
 • โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา
 • โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว
 • โครงการพิเศษรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
 • โครงการรับตรง รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT
   คุณสมบัติการคัดเลือก
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 • เป็นผู้ที่มีแผนการเรียนและผลการเรียน (GPAX และ GPA) ตามที่แต่ละโครงการกำหนดกรณีกำลังศึกษาอยู่ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • กรณีสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร (6 ภาคเรียน)
 • เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบทางภาษา (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET MFU-TEP,HSK) หรือมีคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
 • มีผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (เฉพาะโครงการรับตรง รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT)
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • พิจารณาคัดเลือกจากGPAX ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT หรือคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 • พิจารณาคัดเลือกจากPortfolio
 • สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชา ตามที่โครงการกำหนด)
 • ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบเอกสารแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตนเอง และให้มีรายละเอียด ดังนี้
  • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก
  • เป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผลงาน ผลรางวัล หรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษา

   รอบที่ 2 Quota (โควตา)
    สาขาที่เปิดรับ โควตาเด็กดีมีที่เรียน รูปแบบ Portfolio
 • เคมีประยุกต์.
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจ วิสาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกจัดการธุรกิจการบิน
 • เทคโนโลลิมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมชอฟแวร์
 • วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร
 • นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลทีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกท์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
 • นิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์เครี่ยงสำอางค์
 • เทคโนโลยีความงาม
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • จีนศึกษา
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • การสอนภาษาจีน
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การแพทย์แผนจีน
 • แพทย์แผนไทยประยุกต์
 • กายภาพบำบัด
 • ทันตแพทยศาสตร์ 
 • แพทยศาสตร์ 
   โครงการที่เปิดรับสมัคร กลุ่มที่ 1 : รูปแบบใช้คะแนนสอบส่วนกลาง
 • รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT)
 • รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนน A-Level)
 • รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level)
 • รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level)
 • การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาภาคเหนือ
 • การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดวตาภาคเหนือ
 • การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยสาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ)
   การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาบุตรธิดาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
   โครงการที่เปิดรับสมัคร กลุ่มที่ 2 : ใช้ Portfolio
 • โควตาเด็กดีมีที่เรียน
 •  โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา
 • โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 • เป็นผู้ที่มีแผนการเรียนและผลการเรียน (GPAX และ GPA) ตามที่แต่ละโครงการกำหนดกรณีกำลังศึกษาอยู่ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน กรณีสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร (6 ภาคเรียน)
 • เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบทางภาษา (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET MFU-TEP, HSK) หรือมีคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
 • เป็นผู้ที่มีผลคะแนนวิชาสอบส่วนกลาง (TGAT/TPAT หรือ A-Level) หรือมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
    ประกาศรอบที่ 2 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT) ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ A-Level) ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level) ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้ผลคะแนน GPAX TGAT-TPAT และ A-Level) ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาภาคเหนือ ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ) ดูทีนี่
    ประกาศรอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาภาคเหนือ ดูทีนี่
 

   รอบที่ 3 Admission
    สาขาที่เปิดรับ เปิดรับทุกสาขาวิชา *ยกเว้นทันตแพทยศาสตร์*
 • ภาษาอังกฤษ
 • การสอนภาษาจีน
 • นิติศาสตร์
 • เคมีประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโตจิสติกต์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • บริหารธุรกิน วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
 • เทคโนโลดิจิทัลเพื่อนวัดกรรมทางธุรกิจ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ วิราเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เทคโนโลกีมัสติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • กายภาพบำบัด
 • เทคโนโลยีหลังการเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรครบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
 • กฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • วิทยาศาสตร์เครื่องลำอางค์
 • เทคโนโลยีความงาม
 • จีนศึกษา
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • พยาบาลศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน
 • แพทย์แผนไทยประยุกต์
 • กายภาพบำบัด
 • การแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี)
 • แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 
   หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT
 • รูปแบบใช้คะแนน A-Level
 • รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level
 • รูปแบบใช้คะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level (เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกเป็นไปตามตารางองค์ประกอบการคัดเลือกรอบที่ 1,2 และ 3)
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

   รอบที่ 4 Direct Admission
    สาขาที่เปิดรับ
 • เปิดรับสมัครบางสาขาวิชา ติดตามประกาศได้ที่นี่
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศร สอบเทียบเท่า)
 • เป็นผู้ที่มีแผนการเรียนและผลการเรียน (GPAX และ GPA) ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 • เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบทางภาษา (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET MFU-TEP, HSK) หรือมีคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
 • เป็นผู้ที่มีผลคะแนนวิชาสอบส่วนกลาง (TGAT/TPAT หรือ A-Level) หรือมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามประกาศรับสมัคร (โปรดติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ admission.mfu.ac.th)

    อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่