สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SU ต้องเลือกฉัน Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ม.ศิลปากรมาแล้ว!!

   Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ม.ศิลปากรมาแล้ว !!
   
   
เตรียมพร้อมกับการเลือกม.ที่ใช่ สาขาที่ชอบ ม.ศิลปากรได้เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้ว น้องๆคนไหนอยากรู้ว่ามีสาขาไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมแอดมินกันเลย
 

   กำหนดการ
    สมัครออนไลน์ : 13-28 ธ.ค. 66
    ชำระเงิน : 13-28 ธ.ค. 66
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 ม.ค. 67
    สอบสัมภาษณ์ : 27-28 ม.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 ม.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์ผ่านmytcas : 6-7 ก.พ. 67
    สละสิทธิ์: 8 ก.พ. 67
 
   จำนวนรับทั้งหมด
    2,954 ที่นั่ง
  
   สาขาที่เปิดรับ
 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 80 ที่นั่ง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 ที่นั่ง
 • คณะโบราณคดี 45 ที่นั่ง
 • คณะมัณฑนศิลป์ 45 ที่นั่ง
 • คณะอักษรศาสตร์ 110 ที่นั่ง
 • คณะศึกษาศาสตร์ 161 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์ 423 ที่นั่ง
 • คณะเภสัชศาสตร์ 35 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 770 ที่นั่ง
 • คณะดุริยางคศาสตร์ 85 ที่นั่ง
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการ 620 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 220 ที่นั่ง
 
   เกณฑ์การรับสมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 (การศึกษานอกระบบหรือเทียบเท่า) ตามแต่ละสาขากำหนด
 • GPAX 5 ภาคเรียนและไม่ต่ำกว่าแต่ละสาขากำหนด
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • Portfolio เกณฑ์ตามแต่ละสาขากำหนด ดูประกาศของแต่ละสาขา คลิกที่นี่
 • TGAT
 • TPAT
 • GPAX
 
   เอกสารการสมัคร
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หรือเอกสารอื่นๆตามแต่ละสาขากำหนด
 
   ดูประกาศรับสมัคร Portfolio รอบ 1 ครั้งที่ 2 ม.ศิลปากรได้ที่นี่ : https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2310201030.pdf