สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ขอเป็นวาสนาพยาบาลมช.ได้ไหม !! คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับ TCAS67 ทุกรอบ มาแล้ว!!

   คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับ TCAS67 ทุกรอบ !!!
   
     
ม.เชียงใหม่ เปิดรับ TCAS67 รวม 248 ที่นั่ง แอดมินนำข่าวสารดีๆมาบอก ใครสนใจสายพยาบาลศาสตร์เป็นเด็กฝั่งสวนดอก มาทางนี้เลยค่ะ  


 
   จำนวนรับทุกหลักสูตร
    248 ที่นั่ง
 
   กำหนดการรับสมัคร
    รอบ 1 Portfolio
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566
 
   รอบ 2 โควตา
   สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2567
 
   รอบ 3 Admission
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
 

   โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ
     จำนวนรับทั้งหมด
     90 ที่นั่ง
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 
  คุณสมบัติเฉพาะของโควตาภาคเหนือ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 
  เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนน TGAT
 • คะแนน A-Level ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 

   โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนน TGAT
 • คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ 25 %, คณิตศาสตร์ 1 10%, เคมี 15 %, ชีววิทยา 25 %
 
 
   โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
(โครงการผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ) จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง
 
    รอบ3 Admission
     จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง
 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วไป
 
    เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนน TGAT 30 %
 • คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ 20% , คณิตศาสตร์ 1 10 %, เคมี 15 %, ชีววิทยา 25 %
 

   คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 
   รอบ2 โควตา
 
   โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

    จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง
 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนน TGAT 30 %
 • คะแนน A-Level 70 % วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 
   โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ IPAS Round2
 
 จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง
 
   โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ IPAS Round2

   จำนวนรับทั้งหมด 15 ทีนั่ง
 
   รอบ3 Admission
    รับทั้งหมด 5 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนน TGAT 30 %
 • คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ 20 %, คณิตศาสตร์ 1 10 %, เคมี 15 %, ชีวิทยา 25 %

   สมัครได้ที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/