สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บูรพาชวน #DEK67 เรียน !! มาแล้วจ้า #TCAS67 รอบ 2 โควตา, รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยบูรพา

  TCAS67 รอบ 2 โควตา, รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยบูรพา
 


   รอบที่ 2 โควตา (Quota)
   กำหนดการ
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2567
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567
    สอบสัมภาษณ์ เฉพาะบางสาขาวิชา : วันที่ 27-28 เมษายน 2567
    ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
    ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
    สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

    สาขาที่เปิดรับ
 • คณะแพทยศาสตร์ 16 ที่นั่ง  
 • เภสัชศาสตร์ 100 ที่นั่ง
 • พยาบาลศาสตร์ 130 ที่นั่ง
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 745 ที่นั่ง
 • บริหารธุรกิจ 420 ทั่นั่ง
 • รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 220 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์ 650 ที่นั่ง
 • วิทยาการสารสนเทศ 190 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมศาสตร์ 60 ที่นั่ง
 • สาธารณสุขศาสตร์ 170 ที่นั่ง
 • ศิลปกรรมศาสตร์ 75 ที่นั่ง
 • ดนตรีและการแสดง 100 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตร์ 246 ที่นั่ง
 • โลจิสติกส์ 310 ทั่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา 55 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนานาชาติ 350 ที่นั่ง
 • สหเวชศาสตร์ 155 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) 230 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) 50 ที่นั่ง
 • อัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) 70 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 130 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว) 65 ที่นั่ง
 
    เกณฑ์พิจารณา
 • ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร 6 จังหวัด ดังต่อไปนี จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขโดยต้องเป็นนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวมภาคตะวันออก 25 จังหวัด ดังนี้
  1. ชัยนาท 2. นครนายก 3. นครปฐม 4 นนทบุรี 5. ปทุมธานี 6. พระนครศรีอยุธยา 7. ลพบุรี 8. สระบุรี      9. สมุทรปราการ 10. สมุทรสงคราม 11. สมุทรสาร 12. สิงห์บุรี 13. สุพรรณบุรี 14. อ่างทอง
  15. กาญจนบุรี 16. ประจวบคีรีขันธ์ 17. เพชรบุรี 18. ราชบุรี 19. จันทบุรี 20. ฉะเชิงเทรา 21. ชลบุรี
  22. ตราด 23.ปราจีนบุรี 24. ระยอง 25. สระแก้ว
 • ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ TPAT และคะแนน A-Level และ คะแนน GPAX
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนดหมายเหตุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
 
   อ่านประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับของแต่ละคณะที่นี่ : https://regservice.buu.ac.th/text/Tcas2-67.pdf

 
   รอบที่ 3 Admission  
กำหนดการ
    รับสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
    ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
    ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
    ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567
    สละสิทธิ์ :  วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
 
   จำนวนรับ
    2,949 ที่นั่ง
 
   สาขาที่เปิดรับ
 • เภสัชศาสตร์ 23 ที่นั่ง
 • พยาบาลศาสตร์ 60 ที่นั่ง
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 517 ที่นั่ง
 • บริหารธุรกิจ 82 ที่นั่ง
 • รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 150 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์ 343 ที่นั่ง
 • วิทยาการสารสนเทศ 69 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมศาสตร์ 145 ทั่นั่ง
 • สาธารณสุขศาสตร์ 67 ที่นั่ง
 • ศิลปกรรมศาสตร์ 6 ที่นั่ง
 • ดนตรีและการแสดง 33 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตร์ 126 ที่นั่ง
 • โลจิสติกส์ 190 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา 38 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนานาชาติ 175 ที่นั่ง
 • สหเวชศาตร์ 165 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) 310 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) 60 ที่นั่ง
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) 70 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 130 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว) 65 ที่นั่ง
 
   อ่านประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับของแต่ละคณะที่นี่ : https://regservice.buu.ac.th/text/Tcas3-67.pdf
   สมัครทั้งรอบ 2 และรอบ 3 ได้ที่นี่ : คลิกเลย