สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือสู่ฝันธรรมศาสตร์มาแล้วจ้า กำหนดการ #TCAS67 รอบ 2 โควต้า มธ.รู้ก่อนพร้อมก่อน !!

   กำหนดการ #TCAS67 รอบ 2 โควต้า มธ.รู้ก่อนพร้อมก่อน !!


   กำหนดการ  
    สมัคร : 1 - 18 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 67
    สัมภาษณ์ : 26 - 28 เม.ย. 67
    ประกาศผลการคัดเลือก : 2 พ.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์ผ่าน mytcas : 2 - 3 พ.ค. 67
    สละสิทธิ์ : 4 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 พ.ค. 67
 
   จำนวนรับทั้งหมด
    299 ที่นั่ง
 
   สาขาที่เปิดรับ
 • นิติศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)  50 ที่นั่ง
  • นิติศาสตรบัณฑิต
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง) 40 ที่นั่ง
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มธ.ศูนย์ลำปาง) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 • วิศวกรรมศาสตร์  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (มธ.ศูนย์พัทยา)
 • แพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • คณะสหเวชศาสตร์ 26 ที่นั่ง
  • วท.บ.สาขาวิชากายภาพบำบัด 10 ที่นั่ง
  • เทคนิคการแพทยบัณฑิต 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 6 ที่นั่ง
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 53 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 19 ที่นั่ง
  • สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 4 ที่นั่ง
  • การผังเมืองบัณฑิต 9 ที่นั่ง
  • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 9 ที่นั่ง
  • วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7 ที่นั่ง
  • วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 5 ที่นั่ง
 • สาธารณสุขศาสตร์ 45 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มธ.ศูนย์ลำปาง) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (มธ.ศูนย์ลำปาง) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอนามัยชุมชน (มธ.ศูนย์ลำปาง) 15 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ 60 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (มธ.ศูนย์ลำปาง) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (โครงการพิเศษ) (มธ.ศูนย์รังสิต) **หลักสูตรรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย** 27 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(โครงการพิเศษ) (มธ.ศูนย์ลำปาง) 3 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติ
 • ผู้สมัครต้องเปนผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดภาพสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ต เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
 
  เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนนตามแต่ละเกณฑ์กำหนด 
 
   อ่านประกาศทั้งหมดได้ที่นี่ : คลิกที่นี่ 
   สมัครได้ที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/