สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนเรียนต่อที่ประเทศจีน ออกให้ครบทุกค่าใช้จ่าย

UploadImage

                มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนเหอหนาน ตั้งอยู่ในเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้ง สาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศจีน และเป็นเพียงแห่งเดียวในเหอหนานที่ได้รับการับรองจาก  The Academic Degrees Committee of the State Council และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการศึกษาแพทย์แผนจีนที่ได้รับการสนับสนุนจาก The State Administration of Traditional Chinese Medicine and provincial government
 
 UploadImage

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ทุนรัฐบาลท้องถิ่น)
ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน  สาขาแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม, หมอแมะ และสมุนไพรจีน)
 
ทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย
- ค่าเล่าเรียน Tuition fee
- ค่าที่พักอาศัย Free for accommodation on campus
- ค่าครองชีพ ประมาณ 1,800 หยวน  Living allowance
 
 เอกสารประกอบการสมัคร
- ผลการเรียน (Transcript) 
- วุฒิการศึกษา (Certificate)
- Passport ที่มีอายุของการเดินทางที่จะใช้เหลือมากกว่า 6  เดือน
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์) Recommendation
- ข้อมูลอัตชีวประวัติของเรา Statement of educational biography
- ใบประกาศนียบัตรอื่นๆ  (ถ้ามี)
* เอกสารทุกฉบับต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาแพทย์แผนจีน  สาขาด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ศาสตร์  เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  ไม่กำหนดผลการเรียน
-  ต้องมีผลคะแนน HSK  ระดับ 5 ขึ้นไป 
** หากไม่มีผลคะแนน HSK  ต้องเรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี (โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการให้) แล้วสอบวัดระดับ HSK  ให้ได้ระดับ 5
 
ผู้ประสานงานโครงการ Chinese Abroad Study Center (CASC)
อนุสรา  เจนสนาม  เบอร์ติดต่อ 094-5635858 ,  E-mail :casc8888@gmail.com

UploadImage

UploadImage