สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพรวมเกณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้คะแนน TGAT 25% ขึ้นไป มีคณะ/มหาวิทยาลัยไหนบ้าง ใน TCAS67

   ภาพรวมเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน TGAT ในมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับ TCAS67ที่อ้างอิงจาก ปี 66 
 
    วันนี้พี่แอดมินมีข้อมูลสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน TGAT 25% ขึ้นไปในการคิดเข้ามหาลัย TCAS67 มีคณะไหนสาขาอะไรไปดูกันเลย 

   - คณะแพทยศาสตร์ 
    o ม.มหิดล (ศิริราชพยาบาล) ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
       ใช้เกณฑ์คะแนน TGAT ในการคิดคะแนนรอบ Admission
 
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์
    o วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง: TGAT 20% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o วิศวกรรมไฟฟ้า ม.พระจอมเกล้าธนบุรี: TGAT 20% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
 
   - คณะเทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์
    o สาขารังสีเทคนิค ม.นเรศวร: TGAT 30% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล: TGAT 25% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 


 
   - คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
    o จิตวิทยาและการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ: TGAT 45% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่  
    o ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: TGAT 20% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
 
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    o ม.ศิลปากร ดูเกณฑ์ คลิกเลย 
    o ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง ดูเกณฑ์ คลิกเลย 
    o ใช้ TGAT 10-15% 
 
   - คณะบัญชี / บริหาร
    o สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: TGAT 50% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 


 
   - คณะนิเทศศาสตร์
    o จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: TGAT 40% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์: TGAT 10%  ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
 
   - คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์
    o จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o ม.ศิลปากร ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o TGAT 20-30% 
 
   - คณะนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์
    o นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์: TGAT 35% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: TGAT 20% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 


 
   - คณะเกษตร / เทคโนโลยีอาหาร
    o สาขาโภชนาการ ม.เกษตรศาสตร์: TGAT 30% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่ 
    o วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้: TGAT 10% ดูเกณฑ์ คลิกที่นี่

   อ้างอิงจาก Admission ปี 2566