สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ว่าที่นักศึกษา สจล. พร้อมรึยัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS67 รอบ 2 โควตา

   ว่าที่นักศึกษา สจล. พร้อมรึยัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS67 รอบ 2 โควตา

 1. โควตาบุตรครูหรือบุตรบุคลากรทางการศึกษา
 
   จำนวนรับ
    65 ที่นั่ง
 
   กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร : 15 ก.พ.- 15 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 มี.ค. 67
    สอบสัมภาษณ์ : 30 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 12 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พ.ค. 67
 
   สาขาวิชาที่เปิดรับ
 • ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) จำ นวนรับ 5 คน
 • ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) จำ นวนรับ 5 คน
 • ค.อ.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ (4 ปี) จำ นวนรับ 5 คน
 • ค.อ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี) จำ นวนรับ 10 คน
 • ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี) จำ นวนรับ 20 คน
 • ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) จำ นวนรับ 20 คน

   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 ทุกแผนการเรียนหรือตามสาขากำหนด
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. สาขาตามประกาศกำหนด
 • GPAX ตามสาขากำหนด
 •  ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรครูหรือบุตรบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศเท่านั้น

    อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 

 1. โควตาสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
 
    จำนวนรับ
     130 ที่นั่ง
 
   กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร : 15 ก.พ.- 15 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 มี.ค. 67
    สอบสัมภาษณ์ : 30 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 12 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พ.ค. 67
 
   สาขาที่เปิดรับ
 • ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) จำนวนรับ 10 คน
 • ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) จำนวนรับ 10 คน
 • ค.อ.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ (4 ปี) จำนวนรับ 10 คน
 • ค.อ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี) จำนวนรับ 20 คน
 • ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี) จำนวนรับ 40 คน
 • ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) จำนวนรับ 40 คน
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 ทุกแผนการเรียนหรือตามสาขากำหนด
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. สาขาตามประกาศกำหนด
 • GPAX ตามสาขากำหนด
 •  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อ 425 ชื่อแนบท้ายประกาศเท่านั้น

    อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย  

 1. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
 
   จำนวนรับ
    8 ที่นั่ง
 
   กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร : 15 ก.พ.- 28 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 เม.ย. 67
    สอบสัมภาษณ์ : 20 เม.ย. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พ.ค. 67
 
   สาขาที่เปิดรับ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • สาขาวาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
 • โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (สมัครได้ทุกหลักสูตร)
 • เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี
 • เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย  
 
 1. โควตาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 
   จำนวนรับ
    330 ที่นั่ง
 
   กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร : 15 ก.พ.- 10 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 มี.ค. 67
    สอบสัมภาษณ์ : 30 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พ.ค. 67
 
   สาขาที่เปิด
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตวเลี้ยง 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 40 ที่นั่ง
 
   ประเภทโควตา
    การรับสมัครแบบโควตาแบ่งเป็น 6 ประเภท โดยที่ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครโควตาได้เพียง 1ประเภท เท่านั้น
 • โควตานักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง
  • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด และจังหวัดภาคกลางได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และคุณสมบัติตามสาขากำหนด
 • โควตาทายาทเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่เป็นทายาทเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจจะเป็นบุตร-หลานโดยให้ผู้นำ ชุมชนรับรองเอกสารการเป็นทายาทเกษตรกรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร(แบบฟอร์มใบรับรองดาวน์โหลดจากเอกสารแนบท้ายประกาศ) และคุณสมบัติตามสาขากำหนด
 • โควตาโรงเรียน MOU
  • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนที่มีการทำ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามสาขากำหนด(รายชื่อโรงเรียนระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 • โควตาเรียนดี
  • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำ กว่า 3.50 และมีคุณสมบัติตามสาขากำหนด
 • โควตาบุตรหลานของบุคลากรในสถาบัน
  • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของบุคลากรในสถาบันฯ โดยให้ผู้ถูกใช้สิทธิ์รับรองการเป็นบุตรหลานมีใบรับรองการเป็นบุคลากรในสถาบัน และมีคุณสมบัติตามสาขากำหนด
 • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
  • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ โดยแนบใบประกาศ หรือใบรับรองที่แสดงความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ และมีคุณสมบัติตามสาขากำหนด
 
   สมัครได้ที่นี่ : คลิกเลย