สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

UploadImage

             มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ปฏิทินดำเนินการ
 
UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ       

1. คณะเกษตรศาสตร์                                                                       จำนวนรับ 10 คน
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                                  
จำนวนรับ 2 คน
3. คณะพยาบาลศาสตร์                                                                     จำนวนรับ 7 คน
4. คณะทันตแพทยศาสตร์                                                                  
จำนวนรับ 1 คน
5. คณะวิทยาศาสตร์                                                                         จำนวนรับ 16 คน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                     
จำนวนรับ 8 คน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                                  จำนวนรับ 1 คน
8. คณะเทคนิคการแพทย์                                                                  
จำนวนรับ 2 คน
9. คณะเทคโนโลยี                                                                           จำนวนรับ 8 คน
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                  
จำนวนรับ 5 คน
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                             จำนวนรับ 2 คน
12. คณะนิติศาสตร์                                                                          
จำนวนรับ 30 คน
13. คณะศึกษาศาสตร์                                                                       จำนวนรับ 33 คน
14. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี                                                        จำนวนรับ 6 คน
15. คณะเศรษฐศาสตร์                                                                      
จำนวนรับ 1 คน
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                  จำนวนรับ 5 คน
17. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น                                                          จำนวนรับ 2 คน
18. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์(วิทยาเขตหนองคาย)        
จำนวนรับ 60 คน
19. คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาเขตหนองคาย)                                             จำนวนรับ 30 คน
20. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ(วิทยาเขตหนองคาย)                                จำนวนรับ 50 คน

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ ปี 2558 และที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านอย่างน้อย 1 ปี
2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแต่ละสาขา ดังนี้

 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

3. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    - มีความเป็นผู้นำ

    - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
    - มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
4. มีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่1/2559


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป และแฟ้มสะสมผลงาน
2. การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่