สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​จุดประกายความฝันในการเป็นพยาบาลทหารอากาศ! วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรอคุณอยู่ เปิดรับสมัครแล้ว !!

   จุดประกายความฝันในการเป็นพยาบาลทหารอากาศ! วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรอคุณอยู่ เปิดรับสมัครแล้ว !!
 


   กำหนดการ
    สมัครออนไลน์ : 1 ก.พ. – 22 เม.ย. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัด ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ : 8 พ.ค. 67
    ทดสอบความถนัด : 13 พ.ค. 67
    ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : 14-16 พ.ค. 67
    ประกาศผลการคัดเลือกทุน : 28 พ.ค. 67
 
   จำนวนรับ
    จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี้
 • ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน
 • เพศชาย จำนวน 6 คน
 • ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 24 คน
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) เด็กซิ่ว ยกเว้น กศน.หรือเทียบเท่า *ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย*
 • วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • สำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

   เกณฑ์การคัดเลือก
    คะแนนวิชาการ
 • GPAX 10 %
 • TGAT 40 %
 • A-level 50 % (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,สังคมศึกษา,ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
    คะแนนความถนัด
 • คะแนนทดสอบทดสอบความถนัด 10 %
 • คะแนนสัมภาษณ์ 10 %
 • ตรวจร่างกาย
   *หากไม่ผ่านข้อใดข้อนึงถือว่าไม่ผ่าน*
 


   อ่านรายละเอียดประกาศทุนเพิ่มเติม : คลิกเลย 
    สมัครได้ที่นี่ : คลิกเลย