สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อย่าพลาดทุกโอกาสทางการศึกษา! มหาวิทยาลัยที่เปิดรับนอกกสพท รอบที่ 3 Admission ปี 2567 รอ DEK67 อยู่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง?

   อย่าพลาดทุกโอกาสทางการศึกษา! มหาวิทยาลัยที่เปิดรับนอกกสพท รอบที่ 3 Admission ปี 2567 รอคุณอยู่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง


   - มหาวิทยาลัยมหิดล 
    o หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศาลายา)  
    o หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศาลายา) 
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    o เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิต)
    ประกาศเพิ่มเติม : คลิกทีนี่ 
 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    o (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต บางเขน) 
    ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
   - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    o สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต วิทยาเขตหลัก)
    o สัตวแพทยศาสตร์ สาขา การพยาบาลสัตว์หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ
    ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
   - มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    o เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต สนามจันทร์
    ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
   - มหาวิทยาศรีนครินทร์วิโรฒ 
    o เภสัชศาสตร์ 
    ประกาศเพิ่มเติม : รอประกาศ 
 
  - มหาวิทยาลัยบูรพา 
   o เภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ 
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
  - มหาวิทยาลัยนเรศวร
   o เภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ 
   o เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   o เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) วิทยาเขต ขอนแก่น
   o สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ขอนแก่น
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
  - มหาวิทยาลัยพะเยา 
   o เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
  - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   o เภสัชศาสตร์ 
   o สัตวแพทย์ 
   ประกาศเพิ่มเติม : รอประกาศ 
 
   - มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 
    o เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
    o สัตวแพทยศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
    ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
 
   - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    o แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
    o สัตวแพทย์ศาสตร์ นานาชาติ 
    ประกาศเพิ่มเติม : คลิกที่นี่