สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร่วมเดินทางในสายสุขภาพกับ 11 มหาวิทยาลัยใน TCAS67 รอบ 3 Admission! กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค รอคุณอยู่ !!

   ร่วมเดินทางในสายสุขภาพกับ 11 มหาวิทยาลัยใน TCAS67 รอบ 3 Admission! กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค รอคุณอยู่ !! 
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
  • เทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด
  • เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย  
 
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย  
 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย  

 
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 

 
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย

 
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคนานาชาติ

   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย

 
 •  มหาวิทยาลัยพะเยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการแพทย์

   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย

 
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ​
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

   ประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย