สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาเติมเต็มความฝัน ที่ม.พะเยา รอบ 2 โควตา กว่า 3,000 ที่นั่ง รอไม่ได้แล้ว! รีบสมัครก่อนพลาดโอกาส

   มาเติมเต็มความฝัน ที่ม.พะเยา รอบ 2 โควตา กว่า 3,000 ที่นั่ง รอไม่ได้แล้ว! รีบสมัครก่อนพลาดโอกาส​

 1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 
   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ :  27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (3115 ทีนั่ง )
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยการศึกษา
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT
 • A-level
   ประกาศ : https://shorturl.asia/TU7KA
 
 1. โควตาแหล่งฝึก
  
   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (4 ที่นัง)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • A-Level
 • มีภูมิลำเนาในอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
   ประกาศ : https://shorturl.asia/AoQJ0
 
 1. โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
 
    กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (5 ที่นั่ง)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • A-Level
 • มีภูมิลำเนาในอ.อุ้มผาง จ.ตาก
   ประกาศ : https://shorturl.asia/Y3qH7
 
 1. โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน

   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (2 ที่นั่ง)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT/A-Level
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เป็นนร.โรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หรือรร.อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก
   ประกาศ : https://shorturl.asia/YWM8V
 
 1. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (12 ที่นั่ง)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT/A-Level
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • โรงเรียนอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา)
   ประกาศ : https://shorturl.asia/6PZ5J
 
 1. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์
  
   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (12 ที่นั่ง)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT/A-Level
   ประกาศ : https://shorturl.asia/kECz3
 
 1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน Community Track

   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (12 ที่นั่ง)
 • แพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลนครพิงค์
  • โรงพยาบาลพะเยา
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT/A-Level
 • โรงเรียนอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา)
   ประกาศ : https://shorturl.asia/uTpJl
 
 1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ 5 ที่นั่ง
 • แพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลนครพิงค์
  • โรงพยาบาลพะเยา
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT/A-Level
 • ภูมิลำเนาอยู่นอก อ.เมือง ในจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา
 • โรงเรียนอยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้าน
    ประกาศ : https://shorturl.asia/kLu8e
 
 1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน Strengthening Track
 
   กำหนดการ
 • รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : 3 - 4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   สาขาที่เปิดรับ (20 ที่นั่ง)
 • แพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลนครพิงค์
  • โรงพยาบาลพะเยา
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX
 • TGAT/TPAT/A-Level
 • จบ ม.6 กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า
 • เป็นข้าราชการสังกัดสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ประกาศ : https://shorturl.asia/wuGs1
  สมัครที่นี่ : https://admission.up.ac.th/bachelor/homepage