สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ค้นหาหลักสูตรที่ใช่ที่ม.สวนดุสิต รอบ 2 โควตา เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ - 10 เม.ย. 67

    ค้นหาหลักสูตรที่ใช่ที่ม.สวนดุสิต รอบ 2 โควตา เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ - 10 เม.ย. 67
 


   กำหนดการ
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ตามสาขาที่กำหนด
    สอบสัมภาษณ์ : ตามสาขาที่กำหนด
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ทุกวันพุธของสัปดาห์
    ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 2-3 พ.ค. 67
    สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 4 พ.ค. 67
 
   จำนวนรับ
    1,090 ที่นั่ง
 
    สาขาที่เปิดรับ
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย (สุพรรณบุรี นครนายก ลำปาง)
  • การประถมศึกษา (สุพรรณบุรี ลำปาง นครนายก)
 
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนเพื่องานบริการ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • จัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
  • จัดการสำนักงานดิจิทัล
  • การจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (ตรัง)
  • บัญชีบัณฑิต
  • ธุรกิจจีน-อาเซียน  (แผนการเรียนที่ 1)
  • ธุรกิจจีน-อาเซียน  (แผนการเรียนที่ 2)
  • ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
  • เลขานุการทางการแพทย์
  • นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ
  • นวัตกรรมการลงทุนวิเคราะห์ข้อมูล
  • นวัตกรรมธุรกิจโลจิสติกส์
  • นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สุพรรณบุรี )
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจการบิน (กรุงเทพ ลำปาง หัวหิน)
  • ธุรกิจการโรงแรม
  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
  • สหวิทยาการท่องเที่ยว
 
 • โรงเรียนการเรือน
  • คหกรรมศาสตร์ (สุพรรณบุรี)
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพ สุพรรณบุรี ตรัง ลำปาง)
 
 • โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตรบัณฑิต
  • กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท)
 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ศึกษา/สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

    องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
 • GPAX
 • สอบสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมงาน
 • TGAT/TPAT/A-Level (บางคณะไม่ได้ใช้)

   อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่ : https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110
   สมัครที่นี่ : คลิกเลย