สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คก่อนตัดสินใจ! อัปเดตค่าเทอมล่าสุด 12 มหาวิทยาลัยในไทย 2024

    เช็คก่อนตัดสินใจ! อัปเดตค่าเทอมล่าสุด 12 มหาวิทยาลัยในไทย 2024


 
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
  • คณะแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
  • คณะจิตวิทยา 26,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 26,500 บาท
  • คณะสหเวชศาสตร์ 26,500 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 26,500 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 25,500 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,500 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25,500 บาท
  • คณะครุศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะนิเทศศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 21,000 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 21,000 บาท
  • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 21,000 บาท
  • คณะอักษรศาสตร์ 21,000 บาท
    ดูค่าเทอมของจุฬาฯเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/q7IvE
 


      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
  • คณะแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24,800 บาท
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30,300 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะสิ่งแวดล้อม 17,800 บาท
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21,000 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24,800 บาท
  • คณะเกษตร 17,800 บาท
  • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 21,000 บาท
  • คณะวนศาสตร์ 17,800 บาท
  • คณะประมง 17,800 บาท
  • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจ 17,200 บาท
  • คณะมนุษยศาสตร์ 17,200 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 17,200 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 17,200 บาท
  • คณะสังคมศาสตร์ 17,200 บาท
    ดูค่าเทอม ม.เกษตรศาสตร์ : https://shorturl.asia/Vlzv2


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 21,100 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ (แผนไทย) 16,800 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14,200 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์ 13,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 14,200 บาท
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ 15,300 บาท
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14,800 บาท
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13,000 บาท
  • คณะสหเวชศาสตร์ 16,500 บาท
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ลำปาง) 18,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รังสิต) 17,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ลำปาง) 22,100 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,300 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,200 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 15,800 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รังสิต) 16,500 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลำปาง) 21,500 บาท
    ดูค่าเทอม ม.ธรรมศาสตร์ : https://shorturl.asia/0VdYe
 
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (แพทยฯ) 30,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (พยาบาล) 25,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (ฉุกเฉินแพทยฯ) 21,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (ผิดปกติสื่อความหมาย) 25,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (แพทยฯ) 30,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (เทคโนฯ ศึกษาแพทยฯ) 21,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (กายอุปกรณ์) 21,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 25,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 30,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000 บาท
  • คณะกายภาพบำบัด 25,000 บาท
  • คณะเทคนิคการแพทย์ 25,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 25,000 บาท
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25,000 บาท
  • วิทยาลัยราชสุดา 21,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 21,000 บาท
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 21,000 บาท
  • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 21,000 บาท
  • วิทยาลัยศาสนศึกษา 18,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ 17,000 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (เฉพาะสาขาสาธาฯ) 18,000 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาอื่น ๆ) 21,000 บาท
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (นานาชาติ) 50,000 บาท
  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สาขาแพทยฯ) 30,000 บาท
  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สาขาสัตวแพทยฯ) 25,000 บาท
     ดูค่าเทอม ม.มหิดล : https://shorturl.asia/nHGqI

 • ม.ขอนแก่น
  • คณะวิทยาศาสตร์ 12,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,000-45,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 25,000 บาท
  • คณะเกษตรศาสตร์ 15,000-17,000 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 21,000-30,000 บาท
  • คณะเทคนิคการแพทย์ 26,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
  • คณะเทคโนโลยี 15,000-30,000 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 35,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15,000-20,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000-30,000 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ 18,000 บาท
  • วิทยาลัยนานาชาติ 48,000-50,000 บาท
  • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 25,000 บาท
  • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 15,000-30,000 บาท
  • คณะสหวิทยาการ 10,000-15,000 บาท
     ดูค่าเทอม ม.ขอนแก่น : https://admissions.kku.ac.th/tuitionfee/


      ม.เชียงใหม่
  • คณะมนุษยศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะวิจิตรศิลป์ 15,000 บาท
  • คณะสังคมศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะเกษตรศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะเทคนิคการแพทย์ 20,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16,000 บาท
  • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจ 15,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29,000 บาท
  • คณะการสื่อสารมวลชน 20,000 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ 15,000 บาท
  • วิทยาลัยสื่อศิลปะและเทคโนโลยี อนิเมชั่น 35,000 บาท
  • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 55,000 บาท
      ดูค่าเทอม ม.เชียงใหม่ : https://shorturl.asia/obnam

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะเกษตรศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะโลจิสจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 18,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 22,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะสหเวชศาสตร์ 22,000 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะมนุษยศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15,000 บาท
  • คณะสังคมศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะวิทยาลัยนานาชาติ 40,000 บาท
    ดูค่าเทอม ม.นเรศวร : https://www.reg2.nu.ac.th/notification/NUREG_FEE_2566_bachelor.pdf
 

 • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000 บาท
  • วิทยาลัยนานาชาติ 60,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 22,500 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 75,000 บาท
  • คณะดนตรีและการแสดง 30,000 บาท
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ 23,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจ 8,800 บาท
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว) 10,200 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 100,000 บาท
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20,500 บาท
  • คณะโลจิสติกส์ 23,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 13,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18,800 บาท
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) 17,700 บาท
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 – 22,500 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) 12,000 – 25,000 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 – 17,500 บาท
  • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) 18,200 – 19,300 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 21,000 บาท
  • คณะสหเวชศาสตร์ 20,800 – 35,000 บาท
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 – 20,000 บาท
  • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 16,000  บาท
    ดูค่าเทอม ม.บูรพา : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAcnIS5Gs_CkTpg19_hXRfVFY84FJMRzEXDkg02PxmU/edit#gid=0

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะการแพทย์แผนไทย 22,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 22,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ 18,000 บาท
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18,000 บาท
  • คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16,000 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์ 16,000 บาท
    ดูค่าเทอม มอ. :  http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/100225640956_1612925794.pdf


    ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะมนุษยศาสตร์ 17,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000 บาท
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 21,000-25,000 บาท
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 20,000 – 22,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 45,000 บาท
  • คณะกายภาพบำบัด 30,000 – 35,000 บาท
  • คณะพลศึกษา 15,000 – 20,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 20,000 บาท
  • คณะสังคมศาสตร์ 15,000 – 17,000  บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 20,000 บาท
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 15,000 – 20,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20,000 – 40,000 บาท
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 50,000 – 60,000 บาท
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 45,000 – 50,000 บาท
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 40,000 บาท
    ดูค่าเทอม มศว :  https://istart.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/1620221027085014.pdf

 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ 22,000 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22,000 บาท
  • คณะโบราณคดี 17,000 บาท
  • คณะมัณฑนศิลป์ 22,000 บาท
  • คณะอักษรศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 19,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 23,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,000 บาท
  • คณะดุริยางค์ศาสตร์ 50,000 – 69,000 บาท
  • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15,000 บาท
  • คณะวิทยาการจัดการ 25,000 บาท
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35,000 บาท
  • วิทยาลัยนานาชาติ 90,000 บาท
      ดูค่าเทอม ม.ศิลปากร : https://shorturl.asia/hJFzr
 

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000 บาท
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22,000 บาท
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 19,000 บาท
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร : 18,000 - 25,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ 19,000 บาท
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 32,000 บาท
  • คณะอุตสาหกรรมอาหาร 21,000 บาท
  • คณะบริหารธุรกิจ 20,000 บาท
  • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 25,000 บาท
  • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 21,000 บาท
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 90,000 – 400,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ 19,000 - 26,000 บาท
  • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 80,000 บาท
  • คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ 495,000 บาท
  • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร15,000 - 20,000 บาท
     ดูค่าเทอม สจล. : https://shorturl.asia/Degf0