สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบเลย! 16 คณะ/สาขาในฝันที่ม.นเรศวรกำหนด GPAX ขั้นต่ำเท่าไหร่? รอบที่ 3 Admission ดูที่นี่ !!

   ตรวจสอบเลย! 16 คณะ/สาขาในฝันที่ม.นเรศวรกำหนด GPAX ขั้นต่ำเท่าไหร่? รอบที่ 3 Admission ดูที่นี่ !!

   ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาสถิติ
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • ทัศนมาตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกประถมศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกประถมปฐมวัย
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกภาษาไทย
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี)วิชาเอกศิลปศึกษา
  • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
 • คณะมนุษย์ศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์

   กำหนดเกรดเฉลี่ย
 • วิทยาศาสตร์
  • สาขาคอมพิวเตอร์ (สอบคณิต1) 2.50
  • สาขาคอมพิวเตอร์ (สอบคณิต2) 2.50
  • สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (สอบคณิต1) 2.00
  • สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (สอบคณิต2) 2.00
  • เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ (สอบคณิต1) 2.25
  • เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ (สอบคณิต2) 2.25
 • คณะเภสัชศาสตร์ 3.00
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • สาขาเทคนิคการแพทย์ 2.50
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เอกคอมพิวเตอร์ 2.50
  • เอกคณิตศาสตร์ 3.00
 • วิทยาลัยนานาชาติ 2.50
   ดูประกาศ มน. รอบที่ 3 ได้ที่นี่ : https://shorturl.asia/r7qWM