สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมาให้ 5 สาขา ที่มีคนสมัครมากที่สุด “คณะวิทยาศาสตร์ ” ของ 12 มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 admission อ้างอิงปี 66

   รวมมาให้ 5 สาขา ที่มีคนสมัครมากที่สุด “คณะวิทยาศาสตร์ ” ของ 12 มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 admission อ้างอิงปี 66

 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 2,695 คน รับ 24 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 74.1276
   • คะแนนสูงสุด 81.1940
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สมัคร 1,426 คน รับ 34 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 63.4776
   • คะแนนสูงสุด 71.8494
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
   • สมัคร 1,408 คน รับ 75 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 61.0664
   • คะแนนสูงสุด 80.4940
  • สาขาวิชาเคมี
   • สมัคร 1,318 คน รับ 98 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 58.4216
   • คะแนนสูงสุด 77.2166
  • วิชาเคมีวิศวกรรม
   • สมัคร 1,233 คน รับ 93 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 60.5554
   • คะแนนสูงสุด 79.6994
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 3,352 คน รับ 28 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 81.9666
   • คะแนนสูงสุด 88.3916
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สมัคร 1,616 คน รับ 45 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 64.3830
   • คะแนนสูงสุด 69.2080
  • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สมัคร 1,453 คน รับ 25 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 68.3135
   • คะแนนสูงสุด 74.4375
  • สาขาวิชาชีววิทยา (เอกสัตววิทยา)
   • สมัคร 932 คน รับ 23 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 66.9358
   • คะแนนสูงสุด 76.1541
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
   • สมัคร 863 คน รับ 32 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 61.1329
   • คะแนนสูงสุด 69.1915
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • สาขาชีววิทยา
   • ใช้การสอบรูปแบบ 2 (TGAT,คณิต1,A-level)
   • สมัคร 743 คน รับ 21 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 42.2500
   • คะแนนสูงสุด 51.0500
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สมัคร 166 คน รับ 32 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 27.5400
   • คะแนนสูงสุด 46.5675
  • วิชาคณิตศาสตร์
   • สมัคร 157 คน รับ 51 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 24.2741
   • คะแนนสูงสุด 43.7357
  • วิชาเคมี
   • สมัคร 138 คน รับ 35 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 27.3366
   • คะแนนสูงสุด 41.9457
  • สถิติศาสตร์
   • สมัคร 116 คน รับ 14 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 30.6610
   • คะแนนสูงสุด 46.3750
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • สาขาชีววิทยา
   • สมัคร 1,744 คน รับ 47 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 52.9337
   • คะแนนสูงสุด 57.8763
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 1,093 คน รับ 16 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 62.1335
   • คะแนนสูงสุด 69.5690
  • สาขาเคมี
   • สมัคร 1,074 คน รับ 72 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 51.8103
   • คะแนนสูงสุด 56.4050
  • สาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
   • สมัคร 667 คน รับ 36 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 55.9625
   • คะแนนสูงสุด 63.0255
  • สาขาคณิตศาสตร(สถิติ)
   • สมัคร 309 คน รับ 41 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 50.1457
   • คะแนนสูงสุด 61.3090
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สมัคร 925 คน รับ 56 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 52.8791
   • คะแนนสูงสุด 60.9983
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 757 คน รับ 55 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 48.9331
   • คะแนนสูงสุด 74.0998
  • สาขาเคมี
   • สมัคร 407 คน รับ 49 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 43.7163
   • คะแนนสูงสุด 53.8665
  • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สมัคร 340 คน รับ 61 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 38.2580
   • คะแนนสูงสุด 50.5333
  • สาขาสถิติ
   • สมัคร 285 คน รับ 72 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 37.9164
   • คะแนนสูงสุด 55.2499
 
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
  • สาขาวิทยาศาสตร์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา)
   • สมัคร 281 คน รับ 120 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 31.9460
   • คะแนนสูงสุด 49.0876
  • สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สมัคร 164 คน รับ 40 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 61.7000
   • คะแนนสูงสุด 88.0750
  • สาขาชีววิทยา (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา)
   • สมัคร 123 คน รับ 10 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 41.1604
   • คะแนนสูงสุด 51.4804
  • สาขาเคมี (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชา เคมี)
   • สมัคร 102 คน รับ 15 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 36.9532
   • คะแนนสูงสุด 48.2270
  • สาขาฟิสิกส์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์)
   • สมัคร 80 คน รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 30.9532
   • คะแนนสูงสุด 58.1026
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 1,405 คน รับ 40 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 66.9830
   • คะแนนสูงสุด 74.0830
  • สาขาจุลชีววิทยา
   • สมัคร 710 คน รับ 40 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 59.6110
   • คะแนนสูงสุด 66.2884
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สมัคร 624 คน รับ 70 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 56.7662
   • คะแนนสูงสุด 68.3496
  • สาขาชีววิทยา
   • สมัคร 493 คน รับ 100 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 51.8940
   • คะแนนสูงสุด 65.4444
  • สาขาเคมี
   • สมัคร 468 คน รับ 100 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 50.2720
   • คะแนนสูงสุด 70.9274
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • สาขาจุลชีววิทยา
   • สมัคร 854 คน รับ 59 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 53.6886
   • คะแนนสูงสุด 62.5548
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 840 คน รับ 9 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 71.1577
   • คะแนนสูงสุด 80.6828
  • สาขาเคมี
   • สมัคร 540 คน รับ 71 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 49.1525
   • คะแนนสูงสุด 57.2495
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สมัคร 462 คน รับ 28 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 65.9750
   • คะแนนสูงสุด 74.1138
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สมัคร 318 คน รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 66.0000
   • คะแนนสูงสุด 71.3388
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
  • สมัคร 980 คน รับ 400 ที่นั่ง
  • คะแนนขั้นต่ำ 30.1385
  • คะแนนสูงสุด 69.5275
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร) (ปัตตานี)
  • สมัคร 128 คน รับ 45 ที่นั่ง
  • คะแนนขั้นต่ำ 34.4165
  • คะแนนสูงสุด 49.4580
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัตตานี)
  • สมัคร 93 คน รับ 80 ที่นั่ง
  • คะแนนขั้นต่ำ 23.0830
  • คะแนนสูงสุด 56.9025
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี-ชีววิทยา (ปัตตานี)
  • สมัคร 90 คน รับ 80 ที่นั่ง
  • คะแนนขั้นต่ำ 26.9440
  • คะแนนสูงสุด 51.3885
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • สมัคร 71 คน รับ 40 ที่นั่ง
  • คะแนนขั้นต่ำ 22.5135
  • คะแนนสูงสุด 45.2360
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 677 คน รับ 5 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 99.700
   • คะแนนสูงสุด 100.0000
  • สาขาจุลชีววิทยา
   • สมัคร 428 คน รับ 35 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 67.8915
   • คะแนนสูงสุด 81.1250
  • สาขาเคมี
   • สมัคร 299 คน รับ 100 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 59.8665
   • คะแนนสูงสุด 77.1830
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สมัคร 231 คน รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 69.3415
   • คะแนนสูงสุด 76.5999
  • วิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์
   • สมัคร 205 คน รับ 5 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 98.3500
   • คะแนนสูงสุด 100.0000
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 1,745 คน รับ 60 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 63.6216
   • คะแนนสูงสุด 71.6888
  • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
   • สมัคร 1,445 คน รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 62.2635
   • คะแนนสูงสุด 68.2495
  • สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 359 คน รับ 60 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 54.1105
   • คะแนนสูงสุด 71.0690
  • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
   • สมัคร 323 คน รับ 100 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 34.8330
   • คะแนนสูงสุด 57.7355
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
   • สมัคร 294 คน รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 51.6178
   • คะแนนสูงสุด 63.8680
 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สมัคร 507 คน รับ 40 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 55.1639
   • คะแนนสูงสุด 62.5087
  • เคมีอุตสาหกรรม
   • สมัคร 280 คน รับ 70 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 50.2628
   • คะแนนสูงสุด 56.3679
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • สมัคร 277 คน รับ 60 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 49.2345
   • คะแนนสูงสุด 57.6927
  • สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล (นักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
   • สมัคร 211 คน รับ 60 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 50.6914
   • คะแนนสูงสุด 61.6800
  • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
   • สมัคร 171 คน รับ 80 ที่นั่ง
   • คะแนนขั้นต่ำ 44.8338
   • คะแนนสูงสุด 55.1579
   ดูคะแนนต่ำสุดสูงสุด ทปอ. Tcas66 ที่นี่: คลิกเลย