สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พบกับโอกาสใหม่ใน 93 สาขาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม! รอบที่ 3 Admission รับเพิ่มกว่า 3000 ที่นั่ง !!

     พบกับโอกาสใหม่ใน 93 สาขาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม! รอบที่ 3 Admission รับเพิ่มกว่า 3000 ที่นั่ง !!    รอบที่ 3 Admission
   กำหนดการ

    สมัคร : 6-12 พ.ค. 67
    ประกาศผล : ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 67 ครั้งที่ 2 : 25 พ.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์ : 20-21 พ.ค. 67
    สละสิทธิ์ : 26 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 พ.ค. 67
    สอบสัมภาษณ์ : 31 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 มิ.ย. 67
 
   จำนวนรับ
    3,442 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • ใช้คะแนน TGAT/TPAT/A-Level (ตามคณะสาขากำหนด)
 • ใช้ GPAX/GPA (ตามคณะสาขากำหนด)
   รูปแบบการรับสมัคร
 • รูปแบบที่ 1 ใช้เกณฑ์คะแนน GPAX/TGAT/TPAT/A-Level เปิดรับ 93 สาขาวิชา จำนวน 2,060 คน
 • รูปแบบที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนน GPAX/GPA เปิดรับ 58 สาขาวิชา จำนวน 1,382 คน
 • รูปแบบที่ 3 กสพท เปิดรับ 2 สาขาวิชา จำนวน 20 คน
 
   สาขาวิชาที่เปิดรับ
 • แพทย์ศาสตร์
  • แพทย์แผนไทย (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level รับ 5 ที่นั่ง)
  • ฉุกเฉินทางการแพทย์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level รับ 4 ที่นั่ง)
 • เภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level รับ 5 ที่นั่ง)
 • พยาบาลศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level รับ 16 ที่นั่ง) 
 • สาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 50 ที่นั่ง)
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง)
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
 • วิทยาศาสตร์
  • เอกเคมี (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 30 ที่นั่ง)
  • เอกชีววิทยา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 25 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • เอกฟิสิกส์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • เอกฟิสิกส์ประยุกต์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • เอกคณิตศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • เอกสถิติ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • เอกจุลชีววิทยา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
  • เอกพันธุศาสตร์โมเลกุล (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • เอกนวัตกรรมทางชีวเคมี (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • กศบ.ฟิสิกส์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 3 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 2 ที่นั่ง)
  • เอกพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • เอกฟิสิกส์ 2 ปริญญา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
 • เทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 40 ที่นั่ง)
  • เกษตรศาสตร์ (เอกพืชสวน) (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
  • เกษตรศาสตร์ (เอกพืชไร่) (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 60 ที่นั่ง)
  • สัตวศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • ประมง (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 40 ที่นั่ง)
 • สัตวแพทย์ศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง)
 • สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 50 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 50 ที่นั่ง)
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 50 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 50 ที่นั่ง)
  • สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 30 ที่นั่ง)
 • วิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 15 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 15 ที่นั่ง)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • สื่อนฤมิต (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • นิเทศศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 35 ที่นั่ง)
  • วิทยาการข้อมูลประยุกต์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 30 ที่นั่ง)
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 40 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 40 ที่นั่ง)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 62 ที่นั่ง)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 35 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • รัฐประศาสนศาสตร์  (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 35 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 3 ที่นั่ง)
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง(เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 4 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 4 ที่นั่ง)
  • สถาปัตยกรรมภายใน (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง)
  • นวัตกรรมการออกแบบ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 2 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 2 ที่นั่ง)
  • ภูมิสภาปัตยกรรม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 6 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 6 ที่นั่ง)
  • การจัดการงานก่อสร้าง  (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 8 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 8 ที่นั่ง)
  • นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 2 ปริญญา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 1 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 1 ที่นั่ง)
 • การบัญชีและการจัดการ
  • บัญชี (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 75 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 75 ที่นั่ง)
  • การตลาด (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 30 ที่นั่ง)
  • การจัดการสมัยใหม่ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 38 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 38 ที่นั่ง)
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 16 ที่นั่ง)
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
  • การบริหารการเงิน (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 15 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 8 ที่นั่ง)
  • ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 12 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 12 ที่นั่ง)
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 15 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 8 ที่นั่ง)
  • การเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจสมัยใหม่ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 160 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 160 ที่นั่ง)
 • การท่องเที่ยวและโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 50 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 50 ที่นั่ง)
  • การจัดการโรงแรมบริการ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 50 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 50 ที่นั่ง)
  • การจัดการท่องเที่ยว นานาชาติ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • ศิลปะการปรุงอาหาร (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 30 ที่นั่ง)
 • มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 30 ที่นั่ง)
  • การสร้างสรรค์คอนเทนต์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • ภาษาอังกฤษ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง)
  • ภาษาจีน (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง)
  • ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง)
  • ภาษาฝรั่งเศส (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • ประวัติศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 10 ที่นั่ง)
  • พัฒนาชุมชน (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 25 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 25 ที่นั่ง)
  • ภาษาเกาหลี (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง)
  • ภาษาเขมร (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
  • ภาษาลาว (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
  • ภาษาเวียดนาม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
 • ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 15 ที่นั่ง)
  • คณิตศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • สังคมศึกษา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง)
  • ภาษาอังกฤษ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • ภาษาไทย (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • ปฐมวัย (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 15 ที่นั่ง)
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • จิตวิทยา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง)
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
  • พลศึกษา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 8 ที่นั่ง)
 • ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์(เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 5 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
  • การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 15 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 15 ที่นั่ง)
  • การจัดการวัฒนธรรม (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 20 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 20 ที่นั่ง)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 10 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 5 ที่นั่ง)
  • ดนตรีศึกษา (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 3 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 2 ที่นั่ง)
 • นิติศาสตร์ (เกณฑ์ใช้คะแนน A-level 100 ที่นั่ง) (เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX/GPA 100 ที่นั่ง)
 • โครงการ กสพท
  • เภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 10 ที่นั่ง
  • สัตวแพทยศาสตร์ รับ 10 ที่นั่ง
 
ข้อมูลจากเพจ : เรียนต่อ มมส Mahasarakham university