สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมาให้ 10 มหาวิทยาลัย เปิดเกณฑ์ “วิทยาศาสตร์การกีฬา” รอบที่ 3 Admission TCAS67

    รวมมาให้ 10 มหาวิทยาลัย เปิดเกณฑ์ “วิทยาศาสตร์การกีฬา” รอบที่ 3 Admission TCAS67

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวนรับ 30 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  • คะแนนขั้นต่ำ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 25 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level วิทยาศาสตร์ 25 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา TGAT 25 คะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 40%
  • A-Level คณิต2 30%
  • A-Level วิทยาศาสตร์ 30%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเล

   
 • ม.เกษตรศาสตร์ (จำนวนรับ 34 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level วิทยาศาสตร์ 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา TGAT 1 คะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 60%
  • A--Level วิทยาศาสตร์ 40%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
 • ม.ขอนแก่น (จำนวนรับ 3 ที่นั่ง)
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • A-Level คณิตศาสตร์1 30%
  • A-Level ชีววิทยา 35%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 35%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 

 • ม.ธรรมศาสตร์ (จำนวนรับ 25 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 20%
  • A-Level คณิตศาสตร์1 20%
  • A-Level ฟิสิกส์ 20%
  • A-Level เคมี 20%
  • A-Level ชีววิทยา 20%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
 • ม.มหิดล (จำนวนรับ 30 ที่นั่ง)
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 60%
  • A-Level คณิตศาสตร์2 20%
  • A-Level วิทยาศาสตร์ 20%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 • ม.ศิลปากร (จำนวนรับ 50 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.25
  • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 3.00
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • GPAX 20%
  • TGAT1 10%
  • TGAT2 20%
  • TPAT3 10%
  • A-Level คณิตศาสตร์ 1 10%
  • A-Level วิทยาศาสตร์ 10%
  • A-Level ภาษาไทย 10%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 10%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  (จำนวนรับ 10 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ รูปแบบที่ 1
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.25
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level คณิตศาสตร์ 2 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level วิทยาศาสตร์ 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level ภาษาอังกฤษ 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา TGAT 1 คะแนน
  • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2.00
  • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00
  • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 2.00
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 40%
  • A-Level คณิตศาสตร์2 10%
  • A-Level วิทยาศาสตร์ 40%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

 • คะแนนขั้นต่ำ รูปแบบที่ 2
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.25
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level คณิตศาสตร์ 2 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level วิทยาศาสตร์ 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level ภาษาอังกฤษ 1 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา TGAT 1 คะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 40%
  • A-Level คณิตศาสตร์2 10%
  • A-Level วิทยาศาสตร์ 40%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 10%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 • ม.บูรพา (จำนวนรับ 16 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level คณิตศาสตร์ 2 5 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level วิทยาศาสตร์ 5 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level ภาษาอังกฤษ 5 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา TGAT 5 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำของวิชาใดวิชาหนึ่งระหว่าง TGAT, A-Level คณิตศาสตร์2 , A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์, A-Level ภาษาอังกฤษ 5 คะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • GPAX 10%
  • TGAT 40%
  • A-Level คณิตศาสตร์ 2 15%
  • A-Level วิทยาศาสตร์ 20%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 15%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 

   - ม.มหาสารคาม (จำนวนรับ 10 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ รูปแบบที่ 1
  • คะแนนขั้นต่ำวิชา TGAT 1 คะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • TGAT 100%
 • เกณฑ์การคัดเลือก รูปแบบที่ 2
  • GPAX 100%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จำนวนรับ 50 ที่นั่ง)
 • คะแนนขั้นต่ำ
  • คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • GPAX 60%
  • TGAT 20%
  • A-Level คณิตศาสตร์ 2 20%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 • ม.พะเยา (จำนวนรับ 30 ที่นั่ง)
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • GPAX 20%
  • TGAT 40%
  • TPAT3 40%
 • อ่านประกาศเพิ่มเติม : คลิกเลย