สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เคาะรอบสุดท้าย DEK67 ไม่ควรพลาด! มรภ.สวนสุนันทาเปิดรับสมัคร TCAS67 รอบที่ 4 รับตรง กับที่นั่งมากกว่า 3,500 ที่นั่ง

     เคาะรอบสุดท้าย DEK67 ไม่ควรพลาด! มรภ.สวนสุนันทาเปิดรับสมัคร TCAS67 รอบที่ 4 รับตรงกับที่นั่งมากกว่า 3,500 ที่นั่ง
 

    กำหนดการสมัคร
     สมัคร : 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67
     ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 7 มิ.ย. 67
     สอบสัมภาษณ์ online : 12 มิ.ย. 67
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 มิ.ย. 67
     ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา : 20 มิ.ย. 67
 

     จำนวนรับ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 390 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 250 ที่นั่ง
 • มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 430 ที่นั่ง
 • ศิลปกรรมศาสตร์ 180 ที่นั่ง
 • วิทยาการจัดการ 340 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 270 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม 210 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 620 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 155 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 325 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 180 ที่นั่ง
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 20 ที่นั่ง
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 80 ที่นั่ง
          รวมทั้งหมด 3,514 ที่นั่ง
  
     ค่าสมัคร
      350 บาท
 
     คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
     คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร     สมัครได้ที่นี่ : https://admission.ssru.ac.th/
     อ่านประกาศรอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คลิกที่นี่