สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ท้าทายตัวเอง, สร้างอนาคตที่ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร! รับสมัครแล้วในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 1,470 ที่นั่ง รอบ ที่ 4 TCAS67

    ท้าทายตัวเอง, สร้างอนาคตที่ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร! รับสมัครแล้วในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 1,470 ที่นั่ง รอบ ที่ 4 TCAS67


    กำหนดการ
 • สมัคร (เฉพาะวิศวกรรมโยธา) : 13-27 พ.ค. 67
 • สมัครทุกสาขาวิชา : 13-29 พ.ค. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ **เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา** : ทุกวัน เวลา 15.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์ **เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา** : 29 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • **เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา** 30 พ.ค. 67
  • ทุกสาขาวิชา : ทุกวัน เวลา 15.00 น.
 • ยืนยันสิทธิ์ : 6 - 7 มิ.ย. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิ.ย. 67 เวลา 15.00 น.
   
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มัธยมปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า/เด็กซิ่ว
 • Portfolio (เฉพาะผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์-บางสาขาวิชา)
 • บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
 • GPAX ขั้นต่ำ 2.00 - 3.50
 • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

    เงื่อนไขเฉพาะ
 • มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
 • หากผู้สมัครต้องการแก้ไข สาขาวิชาหรือคณะ หลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องขอสละสิทธิ์ในสาขาวิชาหรือคณะเดิม และดำเนินการสมัครใหม่ในสาขาวิชาหรือคณะที่ ต้องการแก้ไข ทั้งนี้ต้องชำระค่าสมัครใหม่


   คณะที่เปิดรับ
    รวมทั้งหมด : 1,470 ที่นั่ง
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (430 ที่นั่ง)  **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์**
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (415 ที่นั่ง) **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้น วิศวกรรมโยธา**
  • ทุนการศึกษา 80 ทุน
 • 4 สาขาต่อไปนี้ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 3 สาขาต่อไปนี้ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 3 สาขาต่อไปนี้ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการข้อมูล
  • เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (555 ที่นั่ง) **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์**
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (70 ที่นั่ง) **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์**
  • ทุนการศึกษา 20 ทุน ** (เฉพาะสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)**
  • ผู้สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครทุนการศึกษาเรียนดี
    ค่าสมัคร
 • 200 บาท  
 
    สมัครได้ที่นี่ : คลิกที่นี่ 
    อ่านประกาศรอบที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์ (สกลนคร) : คลิกที่นี่