สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UploadImage
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักในการคัดเลือก และจำนวนรับในแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
***ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.aupt.or.th และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th***

ตาราง ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559